Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 2006
gepubliceerd op 11 januari 2007

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de statuten van de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2006031579
pub.
11/01/2007
prom.
19/10/2006
ELI
eli/besluit/2006/10/19/2006031579/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 OKTOBER 2006. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de statuten van de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (B.M.W.B.)


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op Richtlijn 2000/60/CE van het Europees Parlement en van de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor een communautair beleid op het gebied van water;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 6, § 1, I, 1°;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de Ordonnantie van 20 oktober 2006 tot vaststelling van een kader voor het waterbeleid, en meerbepaald artikel 19;

Op de voordracht van de Minister bevoegd voor Waterbeleid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De statuten van de Brusselse Maatschappij voor Waterbeleid, waarvan de tekst bij dit besluit is gevoegd, worden goedgekeurd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatblad met effecten vanaf 26 oktober 2006.

Art. 3.De Minister belast met Waterbeleid wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 oktober 2006.

Voor de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Minister-Voorzitter, Ch. PICQUE Minister belast met Waterbeleid, Mevr. E. HUYTEBROECK Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^