Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 11 juni 2019

Bericht van openbaar onderzoek Ontwerp van Gewestelijk Mobiliteitsplan In toepassing van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma's en de ordonnantie van 26 juli 2(...) Krachtens dezelfde ordonnanties worden het Ontwerp van Gewestelijk Mobiliteitsplan (Good Move) en h(...)

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019013026
pub.
11/06/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Bericht van openbaar onderzoek Ontwerp van Gewestelijk Mobiliteitsplan (Good Move) In toepassing van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma's en de ordonnantie van 26 juli 2013 tot vaststelling van een kader inzake mobiliteitsplanning en tot wijziging van sommige bepalingen die een impact hebben op het vlak van mobiliteit heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dit Ontwerpplan op 4 april 2019 in eerste lezing goedgekeurd.

Krachtens dezelfde ordonnanties worden het Ontwerp van Gewestelijk Mobiliteitsplan (Good Move) en het bijbehorende milieueffectenrapport aan een openbaar onderzoek onderworpen.

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 17 juni tot 17 oktober 2019.

Het Ontwerpplan en het milieueffectenrapport kunnen worden gedownload via www.goodmove.brussels Alle documenten kunnen ook bij de gemeentelijke administraties worden geraadpleegd.

Alle opmerkingen en suggesties kunnen schriftelijk worden bezorgd aan: Brussel Mobiliteit - Directie Beleid Vooruitgangsstraat 80 1035 Brussel Of via www.goodmove.brussels

^