Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 05 december 2017

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV ALIDES PROPERTIES, die woonplaats kiest bij Mr. Gill Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2017. Deze zaak is inges(...)

bron
raad van state
numac
2017040949
pub.
05/12/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV ALIDES PROPERTIES, die woonplaats kiest bij Mr. Gilles DEWULF, met kantoor te 9000 Gent, Filips van Cleeflaan 105, heeft op 13 oktober 2017 de nietigverklaring gevorderd van het besluit van de gemeenteraad van de stad Gent van 26 juni 2017 houdende de definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "167 - Stedelijk Wonen".

Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2017.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 223.681/X-17.058 Namens de Hoofdgriffier, Isabelle DEMORTIER, Hoofdsecretaris.

^