Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 02 januari 2015

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 november 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 27 november 2014, heeft het Insti Die zaak, ingeschreven onder nummer 6098 van de rol van het Hof, werd samengevoegd met de zaak met (...)

bron
grondwettelijk hof
numac
2014207579
pub.
02/01/2015
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

GRONDWETTELIJK HOF


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 november 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 27 november 2014, heeft het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen beroep tot vernietiging ingesteld van de laatste zin van artikel 335, § 1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, zoals hij bestaat ingevolge de vervanging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek bij artikel 2 van de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 26 mei 2014).

Die zaak, ingeschreven onder nummer 6098 van de rol van het Hof, werd samengevoegd met de zaak met rolnummer 6053.

De griffier, F. Meersschaut

^