Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 13 mei 2014

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 14 februari 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 februari 2014, is beroep tot Die zaak is ingeschreven onder nummer 5846 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

bron
grondwettelijk hof
numac
2014202878
pub.
13/05/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GRONDWETTELIJK HOF


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 14 februari 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 februari 2014, is beroep tot vernietiging ingesteld van de wet van 8 mei 2013 « tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen II » (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2013) en minstens van de artikelen 2 en 21 ervan, door de vzw « Association pour le droit des Etrangers », de vzw « Coordination et initiatives pour et avec les Réfugiés et Etrangers », de vzw « Ligue des Droits de l'Homme » en de vzw « Vluchtelingenwerk Vlaanderen ».

Die zaak is ingeschreven onder nummer 5846 van de rol van het Hof.

De griffier, P.-Y. Dutilleux

^