Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 24 oktober 2011

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Maria UYTENDAEL, Frans DOX, Magdalena DOX, NV WEMABO, Bart Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 201.711/X-14.796. Namens de Hoofdgriffier,

bron
raad van state
numac
2011018394
pub.
24/10/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Maria UYTENDAEL, Frans DOX, Magdalena DOX, NV WEMABO, Bart NEUTS, Ester ARNOLS, Maria ENGELEN, Leopold ENGELEN, Jozef ENGELEN, Gaston ENGELEN, Gaston QUINTEN, Jacqueline CEUNEN, Jozef LENDERS, Paula CEUNEN, Johan CEUNEN, Hildegarde VAN HERCK, Alfons PLESSERS, Christiane CEUNEN, Irene NOTERMAN, Gerarda STRAUVEN, Marina JACQUELOT, Annick STRAUVEN, Veronique STRAUVEN en de BVBA LANDEXPLO GENEBOS, die allen woonplaats kiezen bij Mr. Konstantijn ROELANDT, advocaat, met kantoor te 1040 Brussel, Galliërslaan 33, hebben op 26 augustus 2011 de nietigverklaring gevorderd van het ministerieel besluit van 28 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011035367 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 09/05/2011 numac 2011024103 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van een plaatsvervangende lid van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 24/06/2011 numac 2011007104 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 2010 tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de krijgsmacht type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202526 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 18 november 2010 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikel 59, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren sluiten waarbij aan de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg (POM Limburg) machtiging tot onteigening wordt verleend van onroerende goederen gelegen te Tessenderlo voor de realisatie van het industriegebied Genebos met toepassing van de spoedprocedure.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 201.711/X-14.796.

Namens de Hoofdgriffier, G. De Sloover, Hoofdsecretaris.

^