Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 12 september 2000

Beslissing van de Secretaris-generaal waarbij delegatie wordt verleend tot het uitbrengen van met redenen omklede adviezen inzake overplaatsingsaanvragen voor betrekkingen van de niveaus 2, 3 en 4

bron
ministerie van financien
numac
2000003550
pub.
12/09/2000
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

1 AUGUSTUS 2000. - Beslissing van de Secretaris-generaal waarbij delegatie wordt verleend tot het uitbrengen van met redenen omklede adviezen inzake overplaatsingsaanvragen voor betrekkingen van de niveaus 2, 3 en 4


De Secretaris-generaal, Gelet op de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, inzonderheid op artikel 12, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 juli 1998 betreffende de mobiliteit van het personeel van sommige overheidsdiensten, inzonderheid op artikel 6 Besluit :

Artikel 1.Delegatie wordt verleend aan de Directeur-generaal van de Algemene Diensten van het Algemeen Secretariaat om een met redenen omkleed advies uit te brengen over de overplaatsingsaanvragen voor betrekkingen van de niveaus 2, 3 en 4 bij het Ministerie van Financiën.

Art. 2.Bij afwezigheid of belet van de Directeur-generaal van de Algemene Diensten wordt de hem bij artikel 1 gedelegeerde bevoegdheid uitgeoefend door de Auditeur-generaal van financiën die de Dienst Algemene Zaken onder zijn bevoegdheid heeft en bij gezamenlijke afwezigheid of belet van deze twee ambtenaren, door de Directeur die de Dienst Algemene Zaken onder zijn bevoegdheid heeft.

Brussel, 1 augustus 2000.

G. BROUHNS

^