Etaamb.openjustice.be
Benoemingen
gepubliceerd op 11 augustus 2020

Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, word(en) in vast dienstverband benoemd, in de klasse A1 : Bij ministerieel besluit van 17 juli 2020 : Met ingang van 11 jun(...) - Mevrouw DE KEER Evelien, op het Nederlandse taalkader, bij de buitendiensten; Een beroep tot n(...)

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2020042626
pub.
11/08/2020
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, word(t)(en) in vast dienstverband benoemd, in de klasse A1 : Bij ministerieel besluit van 17 juli 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/07/2020 pub. 06/08/2020 numac 2020015307 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de raad van beroep inzake tuchtzaken voor het geheel van de openbare instellingen van sociale zekerheid type ministerieel besluit prom. 17/07/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020015250 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid 2020. - Geïndexeerd bedrag 2010 toegekend aan de politiezones type ministerieel besluit prom. 17/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020042373 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 17/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020042374 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 17/07/2020 pub. 11/03/2021 numac 2021200921 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 08 en 06 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 17/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020042520 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de externe leden van de raadgevende aankoopcommissies van sommige wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer sluiten : Met ingang van 11 juni 2020 : - Mevrouw DE KEER Evelien, op het Nederlandse taalkader, bij de buitendiensten;

Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte(n) met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden ingediend binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, te worden toegezonden.

^