Etaamb.openjustice.be
Benoemingen
gepubliceerd op 05 oktober 2015

Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché: Bij ministerieel besluit van 15 september 2015 : Met ingang - Mevrouw Lempens, Hadewich, op het Nederlandse taalkader, bij de centrale diensten; Een beroep (...)

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2015018322
pub.
05/10/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché: Bij ministerieel besluit van 15 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/09/2015 pub. 18/09/2015 numac 2015022328 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 15/09/2015 pub. 12/10/2015 numac 2015036180 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie voor testing van het zorgzwaarte-instrument voor minderjarigen type ministerieel besluit prom. 15/09/2015 pub. 01/02/2016 numac 2016200272 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten : Met ingang van 1 september 2015 : - Mevrouw Lempens, Hadewich, op het Nederlandse taalkader, bij de centrale diensten;

Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden ingediend binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, te worden toegezonden.

^