Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 mei 2022

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor kinesitherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 18 april 2022, dat in werking treedt de dag v - de dames ABELLANEDA Séverine, ADRIAENSSENS Nele, CAPELLE Anne, MAS Sophie en VAN DE PUTTE Christi(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2022202411
pub.
04/05/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor kinesitherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 18 april 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 02/05/2022 numac 2022031800 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 22/04/2022 numac 2022031643 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Nationale Paritaire Commissie artsen-ziekenhuizen sluiten, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, worden benoemd tot leden van de Technische raad voor kinesitherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gekozen omwille van hun deskundigheid op het vlak van de kinesitherapie, voor een termijn verstrijkend op 22 mei 2025: - de dames ABELLANEDA Séverine, ADRIAENSSENS Nele, CAPELLE Anne, MAS Sophie en VAN DE PUTTE Christine en de heren HANSEN Dominique, LIEVENS Pierre-Olivier en VANTHILLO Bart, in de hoedanigheid van werkende leden en de dames DE GROEF An, GOFFIN Gudrun, LACOUR Fanny, NEELS Hedwig en VAGENENDE Isabel en de heren FLORENTZ Didier, LAMOTTE Michel en THIRY Paul, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden.

^