Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 december 2022

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 september 2022, wordt mevrouw Stefanie POLYN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een bet Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2022042214
pub.
05/12/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 september 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/09/2022 pub. 27/09/2022 numac 2022042068 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten type koninklijk besluit prom. 20/09/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022033587 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "beroertezorg" moeten voldoen om erkend te worden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2018 houdende vaststelling van het maximum aantal gespecialiseerde zorgprogramma's " acute beroertezorg met invasieve procedures" type koninklijk besluit prom. 20/09/2022 pub. 07/11/2022 numac 2022033492 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 januari 2020 tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Bingo 3 euro", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 20/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022042269 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende de toekenning van emblemen in het behoud van de tradities type koninklijk besluit prom. 20/09/2022 pub. 09/11/2022 numac 2022033622 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemenen nutte van percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Bilzen, teneinde de afschaffing van 7 overwegen en de aanleg van 2 bruggen, 4 tunnels en aanhorige wegenis langs de spoorlijn nr. 34 te realiseren type koninklijk besluit prom. 20/09/2022 pub. 28/11/2022 numac 2022033581 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende eerste verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 bestemd tot het dekken van de meerkosten ten gevolge van de index sluiten, wordt mevrouw Stefanie POLYN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 mei 2022.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden

^