Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 augustus 2021

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de dienst "Fonds voor de Medische Ongevallen". - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 30 juli 2021, wordt vanaf de dag van deze bekendma de dames DE CRAEMER Steffi, MOLLERS Aurélie, POTTIEZ Florence en VAN der VEKEN Renée en de heren DE(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2021203863
pub.
10/08/2021
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de dienst "Fonds voor de Medische Ongevallen". - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 30 juli 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2021 pub. 15/09/2021 numac 2021021691 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de heer Bernardo HERMAN als lid van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 30/07/2021 pub. 27/08/2021 numac 2021031949 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot optimalisatie van de maritieme arbeidsbepalingen type koninklijk besluit prom. 30/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021042678 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling voor het kalenderjaar 2021 van de bedragen van de vergoedingen voor de maatregelen die zijn voorzien in de sociale akkoorden die betrekking hebben op de gezondheidssector en die op 1 maart 2000, 28 november 2000, 26 april 2005, 18 juli 2005, 4 februari 2011, 25 februari 2011 en 24 oktober 2012 door de federale regering werden gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers en van de maatregelen die zijn voorzien in het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep voorzien in de akkoorden van 4 maart 2010 en 17 maart 2010, voor zover zij betrekking hebben op werknemers tewerkgesteld bij de werkgevers in de sector van de thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door het Rode Kruis en die vallen onder de toepassing van de Sociale Maribel type koninklijk besluit prom. 30/07/2021 pub. 27/08/2021 numac 2021042802 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 31 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten, wordt vanaf de dag van deze bekendmaking, eervol ontslag verleend uit hun functies van leden van het Beheerscomité van de dienst "Fonds voor de Medische Ongevallen" van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, aan: de dames DE CRAEMER Steffi, MOLLERS Aurélie, POTTIEZ Florence en VAN der VEKEN Renée en de heren DE HAES Johan, KENNES Paul en VAN INGH Daniel, werkende leden; de dames BEUGNIER Natacha, FIERENS Anne-Marie, KLEINERMANS Diane en PENSON Valentine en de heren DUBOIS Luc, JAMMAR Paul, PEETERS Gert en SWINE Benjamin, plaatsvervangende leden.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemd Beheerscomité, vanaf de dag van deze bekendmaking : - als vertegenwoordigers van de overheid: de dames HENS Evelyne en OURAGHI Samira, in de hoedanigheid van werkende leden, ter vervanging van respectievelijk mevr. MOLLERS Aurélie en de heer DE HAES Johan, voor een termijn verstrijkend op 4 oktober 2024; de heren GUINOTTE Laurent en VAN HERCK Pieter, in de hoedanigheid van werkende leden, ter vervanging van respectievelijk de dames DE CRAEMER Steffi en POTTIEZ Florence, wier mandaat zij zullen voleindigen; mevr. STEURS Liesbeth, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, ter vervanging van de heer DUBOIS Luc, voor een termijn verstrijkend op 4 oktober 2024; de heren LANGE Bernard en LEDENT Nicolas, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, ter vervanging van respectievelijk de dames BEUGNIER Natacha en KLEINERMANS Diane, wier mandaat zij zullen voleindigen; - mevr. SCHELLENS Sonia en de heren VANDENBROUCKE Pieter en VAN GASTEL Dirk, in de hoedanigheid van werkende leden, als vertegenwoordigers van verzekeringsinstellingen, ter vervanging van respectievelijk de heer VAN INGH Daniel, mevr. VAN der VEKEN Renée en de heer KENNES Paul, wier mandaten zij zullen voleindigen; - mevr. DESTREE Marie-Charlotte en de heer VAN ROSSEN Edward, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van een representatieve organisatie van de werkgevers en van een representatieve organisatie van de zelfstandigen, ter vervanging van respectievelijk mevr. PENSON Valentine en de heer PEETERS Gert, wier mandaten zij zullen voleindigen; - de dames DELBRASSINNE Camille en DIEME Fatou, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigsters van verzekeringsinstellingen, ter vervanging van respectievelijk de heren SWINE Benjamin en JAMMAR Paul, wier mandaten zij zullen voleindigen; - mevr. GUISEN Sophie, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordigster van een representatieve patiëntenvereniging, ter vervanging van mevr. FIERENS Anne-Marie, wier mandaat zij zal voleindigen.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij het voornoemd Beheerscomité, als vertegenwoordigers van een representatieve vereniging van zorgverleners, vanaf 30 september 2018 : artsen-specialisten : de heer MASSON Michel, in de hoedanigheid van werkend lid; de heren BERGIERS Guy en DE WILDE Philippe, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden.

Bij hetzelfde besluit, wordt mevr. VAN DOOREN Fabienne, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid bij het voornoemd Beheerscomité, als vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van zorgverleners, vanaf 30 september 2020.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij het voornoemd Beheerscomité, als vertegenwoordigers van representatieve verenigingen van zorgverleners, vanaf de dag van deze bekendmaking: arts-specialist : de heer GHILLEMYN Bjorn, in de hoedanigheid van werkend lid, ter vervanging van de heer WYFFELS Eric; erkende huisartsen : de heer DRIELSMA Pierre, in de hoedanigheid van werkend lid, ter vervanging van de heer SEYS Bruno; de heer BAUVAL Marcel, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid; tandheelkundigen : de heer DE PAUW Christian, in de hoedanigheid van werkend lid, ter vervanging van de heer VRANCKX Sean; de heer VRANCKX Sean, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, ter vervanging van de heer DE PAUW Christian.

^