Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 april 2021

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 maart 2021, wordt de heer Thomas BIEBAUW benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met inga Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2021041272
pub.
26/04/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 maart 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/03/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021040993 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers type koninklijk besluit prom. 22/03/2021 pub. 19/04/2021 numac 2021020581 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister, teneinde de registratie van de informatie betreffende de verklaring met betrekking tot de transplantatie van organen en weefsels na het overlijden te schrappen type koninklijk besluit prom. 22/03/2021 pub. 31/03/2021 numac 2021030868 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 32, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 22/03/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021042556 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister, teneinde de registratie van de informatie betreffende de verklaring met betrekking tot de transplantatie van organen en weefsels na het overlijden te schrappen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 22/03/2021 pub. 06/04/2021 numac 2021030863 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende vernieuwing en benoeming van adviseurs in economische diplomatie sluiten, wordt de heer Thomas BIEBAUW benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 februari 2021.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^