Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 juli 2018

Stafdienst Personeel en Organisatie. - Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 11 maart 2018, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de ti M. BRAEKMAN Juan D.-A., geboren op 10.09.1983, met ingang van 15.10.2017 M. DEDECKER Benoit E.-P(...)

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2018013026
pub.
27/07/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Stafdienst Personeel en Organisatie. - Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 11 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 16/03/2018 numac 2018011178 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de aanduiding van de dienst belast met het uitreiken van de aangiften inzake inkomstenbelastingen type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018011350 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende urgentverklaring van de onteigening waartoe machtiging werd verleend in het koninklijk besluit van 18 september 2017 houdende machtiging tot onteigening van percelen te Havinnes met het oog op de uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot de afschaffing van overweg nr. 76 van de spoorlijn 94 type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 16/03/2018 numac 2018011335 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vastlegging van het aangifteformulier voor de onafhankelijke beheersentiteiten, alsook de inlichtingen en de stukken die bij deze aangifte moeten worden gevoegd type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018030687 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de rechtstoestand van de voorzitter en van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en tot regeling van haar werking type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018201379 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 3 van de wet van 7 mei 2017 tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, wat betreft de organisatie van de fysische controle type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 26/06/2019 numac 2019013322 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de aanduiding van de dienst belast met het uitreiken van de aangiften inzake inkomstenbelastingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 16/03/2018 numac 2018011338 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van twee leden van de Hoge Raad voor de economische beroepen sluiten, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de titel van attaché verbonden is bij de FOD Financiën, met ingang van de datum vermeld tegenover hun naam: M. BRAEKMAN Juan D.-A., geboren op 10.09.1983, met ingang van 15.10.2017 M. DEDECKER Benoit E.-P., geboren op 27.11.1984, met ingang van 01.11.2017 M. ROCHER Stijn, geboren op 17.12.1984, met ingang van 01.11.2017 M. THEUNIS Ivan, geboren op 12.06.1985, met ingang van 01.11.2017 M. VAN HECKE Annelore J, geboren op 24.01.1983, met ingang van 01.11.2017 M. DE MUNCK Silas M.-L., geboren op 26.11.1984, met ingang van 15.11.2017 M. BLOCKMANS Tom, geboren op 12.08.1986, met ingang van 01.12.2017 M. CASIER Bernard R., geboren op 19.04.1965, met ingang van 01.12.2017 M. DOUIBI Bart, geboren op 20.11.1991, met ingang van 01.12.2017 M. VERSCHUEREN Thomas P.-M., geboren op 09.10.1980, met ingang van 01.12.2017 M. CORNIL Michèle, geboren op 14.06.1978, met ingang van 15.12.2017 M. PHILIPPE Julien, geboren op 03.01.1984, met ingang van 15.12.2017 M. THONNARD Hélène M.-N., geboren op 11.05.1987, met ingang van 01.01.2018

^