Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 april 2017

Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 maart 2017 wordt de heer Pieter VAN LOO, geboren op 20 mei 1986 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché, bij de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid in een betrekking van h Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2017011418
pub.
05/04/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 maart 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/03/2017 pub. 30/03/2017 numac 2017011027 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Koninklijk besluit met betrekking tot de openbare startersfondsen en de private startersprivaks type koninklijk besluit prom. 05/03/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017011293 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de verblijfsvergunningen waarvoor de gemeenten retributies kunnen innen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen ervan en tot bepaling van het maximumbedrag bedoeld in artikel 2, § 2, van de wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953 type koninklijk besluit prom. 05/03/2017 pub. 05/04/2017 numac 2017011419 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beurs-vennootschappen, wat de opmaak van afwikkelingsplannen en groepsafwikkelings-plannen en de beoordeling van de afwikkelbaarheid betreft sluiten wordt de heer Pieter VAN LOO, geboren op 20 mei 1986 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché, bij de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 8 februari 2017.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de raad van State, Wetenschapstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

^