Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 april 2014

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 2 april 2014, dat in werking treedt de dag van de Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemde commissie voor een termijn verstrijken(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022146
pub.
22/04/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 2 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014009118 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 7 januari 2014 tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014011256 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de werking van het fonds voor de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014015087 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit inzake de oprichting van een interdepartementale commissie voor beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022155 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 2010 tot uitvoering van het artikel 37, § 9, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoet komt in de kosten voor het afleveren van menselijk lichaamsmateriaal type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014015071 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende instemming met het eerste beheerscontract tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden" type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014024121 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor kinderen moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014011216 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt sluiten, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit hun functies van leden van de Commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer CNOCKAERT Paul, werkend lid en aan Mevr. PATRAKAIS Nicole, plaatsvervangend lid.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemde commissie voor een termijn verstrijkend op 29 september 2018 : - Mevr. KACENELENBOGEN Nadine, in de hoedanigheid van werkend lid, als vertegenwoordigster van een Belgische universiteit, ter vervanging van de heer CNOCKAERT Paul; - Mevr. PROFILI Francine, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordigster van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van Mevr. PATRAKAIS Nicole.

^