Etaamb.openjustice.be
Arrest van 26 januari 2017
gepubliceerd op 22 februari 2017

Besluit betreffende de benoeming van twaalf leden van de Brusselse Raad voor evaluatie, toekomstonderzoek en statistiek

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017010800
pub.
22/02/2017
prom.
26/01/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JANUARI 2017. - Besluit betreffende de benoeming van twaalf leden van de Brusselse Raad voor evaluatie, toekomstonderzoek en statistiek


De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gelet op de Ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de gewestelijke statistiek;

Gelet op het Besluit van 26 november 2015 betreffende de coördinatie van de gewestelijke statistiek en de werking van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse;

Op voordracht van de Minister-President bevoegd voor openbare statistiek;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot effectief lid van de Brusselse Raad voor evaluatie, toekomstonderzoek en statistiek, voor een niet-herroepbaar, verlengbaar mandaat van vijf jaar, vanaf de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van dit besluit : 1° Mevr.Estelle CANTILLON, hoogleraar aan de ULB, 2° Mevr.Perrine HUMBLET, hoogleraar aan de Ecole de la Santé Publique, 3° Mevr.Nathalie VAN DROOGENBROECK, hoogleraar aan het Institut catholique des hautes études commerciales (ICHEC), 4° Mevr.Catherine DEHON, hoogleraar aan de ULB, 5° De heer David AUBIN, hoogleraar in het kader van het Certificat interuniversitaire en évaluation de politiques publiques (ULB, UCL, ULg), 6° De heer Michele CINCERA, hoogleraar aan de ULB, 7° De heer Stefan DE CORTE, hoogleraar aan de VUB, 8° De heer Christian DE VISSCHER, hoogleraar in het kader van het Certificat interuniversitaire en évaluation de politiques publiques (ULB, UCL, ULg), 9° De heer Patrick DEBOOSERE, hoogleraar aan de VUB, 10° De heer Jean-Michel DECROLY, hoogleraar aan de ULB, 11° De heer Peter TEIRLINCK, hoogleraar aan de KULeuven campus Brussel, 12° De heer Benjamin WAYENS, hoogleraar aan de Université Saint-Louis.

Art. 2.Het bedrag van de vergoedingen die worden toegekend aan de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter bedraagt respectievelijk aan 75 euro, 100 euro en 90 euro.

Art. 3.De Minister-President die bevoegd voor openbare statistiek is, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 januari 2017.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President, R. VERVOORT

^