Etaamb.openjustice.be
Arrest van 17 mei 2005
gepubliceerd op 08 juni 2005

Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

bron
commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen
numac
2005003517
pub.
08/06/2005
prom.
17/05/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN


17 MEI 2005. - Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben


De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Gelet op het Wetboek van vennootschappen, inzonderheid op artikel 438, derde en vierde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, inzonderheid op de artikelen 194 tot 201;

Gelet op de lijst van de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben, opgemaakt op 12 april 2005 en later bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, evenals de sedertdien ingetreden wijzigingen, Besluit :

Artikel 1.De op 12 april 2005 opgemaakte lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben, wordt als volgt gewijzigd : In de rubriek « Vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt in de zin van artikel 2, 3° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten » Door de inschrijving van : Cumerio, N.V., Broekstraat 31, 1000 Brussel.

Brussel, 19 mei 2005.

De Voorzitter, E. Wymeersch.

^