Etaamb.openjustice.be
Arrest van 10 augustus 2010
gepubliceerd op 27 augustus 2010

Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor het jaar 2010

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2010022363
pub.
27/08/2010
prom.
10/08/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

10 AUGUSTUS 2010. - Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor het jaar 2010


Het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, inzonderheid artikel 19;

Gelet op het met reden omkleed advies van het Basisoverlegcomité gegeven op 23 februari 2010;

Gelet op het gunstig advies van de Regeringscommissaris van begroting, gegeven op 18 december 2009, Besluit :

Artikel 1.Het personeelsplan van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid wordt vastgesteld overeenkomstig de tabellen 1 en 2 als bijlage.

Art. 2.Een van de betrekkingen van administratief assistent wordt bezoldigd in de weddeschaal 22B.

Art. 3.Het personeel ter beschikking gesteld van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in toepassing van artikel 17bis, § 3, laatste zin, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid dat één van de functies voorzien in het personeelsplan uitoefent in de schoot van de Kruispuntbank blokkeert in evenredige mate betrekkingen van de graad en/of niveau waarbij zijn functie gerangschikt wordt.

Art. 4.Het besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor het jaar 2009 wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2010.

Brussel, 10 augustus 2010.

De voorzitster, G. D'HONDT

Bijlage 1 : Evolutie van de human resources in VTE

Jaar : 2010

Verwachte evolutie

Behoeften uitgedrukt in VTE's

Management & staff

A

B

C

D

Totaal

N

N-1

A1-A2

A3

A4

A5


Verwachte evolutie

2

2

41

8

0

24

15

8

100

Statutairen

2

2

41

8

0

24

14

8

99

Contractuelen

1

0

1

Begintoestand volgens inventaris (*)

2

0

36

8

2

20

13

7

88

Statutairen

2

0

36

8

2

20

10

6

84

Contractuelen

0

3

1

4


Bijlage 2 Actieplan voor het jaar 2010 Statutairen en toepassing artikel 3 besluit personeelsplan

a) Wervingen

Niveau

Klasse

Functie

Eenheden

VTE

Budgettaire impact T

Budgettaire impact T+1

A

A1

Architect

4

3,5

650.496,00

743.424,00

A1

RH and payroll

1

1

122.848,00

122.848,00

B

B1

Expert ICT

3

3

346.656,00

346.656,00

B1

Veilig. consul.

1

1

115.552,00

115.552,00

C

CA1

Management assistent

2

1

56.528,00

113.056,00


b) Bevordering

Niveau

Klasse

Functie

Eenheden

ETP

Budgettaire impact T

Budgettaire impact T+1

B

BA1

Man.assist. major

1

1

5.548,72

5.548,72

^