Etaamb.openjustice.be
Plan De Secteur
publié le 05 février 1998

DEPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'INFRASTRUCTURE Plan de secteur Saint-Nicolas-Lokeren. - Fixation définitive du plan de modification partielle du plan de secteur sur le territoire de la ville de Lokeren Un arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 1997 fixe définitivement une modification partielle(...)

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035094
pub.
05/02/1998
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE


DEPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'INFRASTRUCTURE Plan de secteur Saint-Nicolas-Lokeren. - Fixation définitive du plan de modification partielle du plan de secteur sur le territoire de la ville de Lokeren Un arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 1997 fixe définitivement une modification partielle de l'arrêté royal du 7 avril 1977 portant fixation du plan de secteur Saint-Nicolas-Lokeren, pour les parties des feuilles 14/7, 22/3 et 22/4, telles comprises dans l'annexe 1re au présent arrêté.

Le plan de la situation physique et juridique appartenant aux parties non-normatives du plan de secteur précité définitivement fixé, est compris dans l'annexe 2 au présent arrêté.

Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Provincie Oost-Vlaanderen. - Streekcommissie van advies voor de ruimtelijke ordening Uittreksel uit de vergadering van 12 september 1997 Aanwezig : Voorzitter dd. : voor punt 1 : E. Van Meenen vanaf punt 2 : A. Vercamer Leden : J. Timmermans, G. Deckers, F. De Vilder, A. De Maght-Aelbrecht, J. Caudron, P. Martens, S. Van Rouveroij, A. Vanden Bossche, D. Baeckelandt, L. Daels, P. Van Tittelboom, P. De Decker, M. Hoffmann, J. Rutgeerts, G. Schuerman, P. Saey, M. Vermeulen, G. Storme.

Vanwege R.O.H.M. : A. Stevens - afd. ROHM Oost-Vlaanderen W. Vanheel - afd. Ruimtelijke Planning Secretariaat : N. Bleyenberg Verontschuldigd : H. Balthazar, W. Merchie, H. Rupus, I. Verleyen, P. Wille, G. Allaert, W. Goemaere, B. Van Schoote.

Afwezig : O. Adriaensen, M. Heughebaert.

Agenda A. De notulen van de vergaderingen van 8 augustus 1997, te 15 uur en 16 uur worden goedgekeurd.

B.5. Gewestplan Sint-Niklaas - Lokeren, gedeeltelijke herziening te Lokeren De Commissie, Wordt uitgenodigd, om in toepassing van artikel 11, § 4 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996, advies te verlenen over het dossier betreffende de gedeeltelijke herziening van het gewestplan Sint-Niklaas - Lokeren op het grondgebied van de stad Lokeren, waarvan het ontwerpplan voorlopig vastgesteld werd bij besluit van de Vlaamse regering van 3 december 1996 ( Belgisch Staatsblad 31 januari 1997) en de Gouverneur belast met het openbaar onderzoek;

Neemt kennis van de inhoud van het dossier dat bestaat uit het besluit van de Vlaamse regering, het bestemmingsplan (fragment kaartbladen 22/3, 22/4 en 14/7), plan met de fysische en juridische toestand, de toepasselijke wettelijke bepalingen, de stukken waaruit blijkt dat het openbaar onderzoek gehouden werd van 17 april tot en met 16 juni 1997 en de adviezen van de gemeenten en van de Bestendige Deputatie;

Hoort de heer W. Vanheel van de Afdeling Ruimtelijke Planning van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap die de betreffende gewestplanwijziging toelicht waaruit blijkt dat, zoals aangegeven in de considerans van het besluit van de Vlaamse regering, het gaat om het intekenen van het tracé van een pijpleiding die een verbinding moet vormen tussen Zeebrugge en het Franse en Duitse aardgasnet en onderdeel is van een aardgastransportnetwerk in Noordwest-Europa, dat dergelijke werken van algemeen belang zijn en vroeger vergund werden bij toepassing van artikel 20 van de stedenbouwwet totdat de rechtspraak hierover anders geoordeeld heeft, dat de tracés van die pijpleidingen thans opgenomen worden in het gewestplan en tot de vaste en verplichte inhoud ervan behoren, dat dergelijke pijpleidingen evenwel jaren vooraf bestudeerd en gepland worden, ook in overleg met de administraties, dat het aldus mogelijk is dat nog niet integraal voldaan wordt aan het principe van bundeling van lijninfrastructuren volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen doch dit principe zeker benadert en in de toekomst volledig zal gevolgd worden;

Stelt vast dat het besluit van de Vlaamse regering op volgende overwegingen steunt : « Overwegende dat de aanleg van een pijpleiding noodzakelijk is voor het vervoer van gas naar Brugge en van Brugge naar enerzijds Raeren in Duitsland en anderzijds Quévy in Frankrijk en dit als onderdeel van een Europees netwerk van pijpleidingen;

Overwegende dat aan te leggen pijpleidingen tot de vaste en verplichte inhoud van het gewestplan behoren;

Overwegende dat voor de geplande gasvervoerleiding geen tracé voorzien is binnen de grafische voorschriften van het vroeger bij koninklijk besluit vastgestelde gewestplan;

Overwegende dat de geldende grafische voorschriften van het gewestplan in hun huidige vorm aldus de uitvoering van de werken noodzakelijk voor de aanleg van de gasleiding verhinderen. » Dat het voorgesteld tracé het gewestplan Sint-Niklaas - Lokeren binnenkomt aan de grens met Lochristi alwaar een strook woongebied gedwarst wordt, dwars door een agrarisch gebied loopt, een strook woongebied met landelijk karakter dwarst, door een agrarisch gebied loopt, en daarbij een bestaande afzonderlijke leiding kruist en deels de autosnelweg E17 volgt tot de grens met Zele.

Dat tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren ingediend werden;

Dat binnen de 60 dagen na de sluiting van het openbaar onderzoek door de gemeenteraden en de Bestendige Deputatie advies kon uitgebracht worden waarbij geen advies gelijkstaat met gunstig, wat volgend resultaat geeft : Beveren : - Kruibeke : - Lokeren : - Sint-Gillis-Waas : d.d. 3 juli 1997 Sint-Niklaas : - Stekene : d.d. 26 augustus 1997 Temse : - Waasmunster : - Waasmunster : d.d. 4 juli 1997 Bestendige Deputatie : d.d. 25 augustus 1997 Evalueert de gegevens van het dossier waarbij als meerderheidsstandpunt aangevoerd wordt dat in het besluit van de Vlaamse regering niet aangegeven wordt op welke ruimtelijke visie gesteund wordt, dat de enige visie die op Vlaams niveau bekend is vervat zit in de ontwikkelingsperspectieven m.b.t. pijpleidingen die opgenomen zijn in het ontwerp van Structuurplan Vlaanderen en die bestaat in het bundelen van pijpleidingen in leidingstroken, dat het ontwerp van gewijzigd gewestplan hieraan niet voldoet, dat op het plan afzonderlijke leidingen aangeduid zijn doch dat niet bekend is of en welke leidingen aldaar reeds bestaan noch of er in de toekomst leidingen kunnen bijkomen, dat evenmin een visie gegeven wordt op bestaande leidingenstelsels die op het gewestplan reeds aangeduid zijn, verspreid aangelegd werden en waarmee niet gebundeld wordt, dat de voorgestelde tracé slechts deels gebundeld wordt met een bestaande lijninfrastructuur en dat een agrarisch gebied geschonden wordt en nog meer zou geschaad worden bij latere bundeling met de reeds verspreide leidingen, dat deze gewestplanwijziging aldus onvoldoende gemotiveerd is, niet steunt op een duidelijk ruimtelijk beleid en een goede ruimtelijke ordening kan schaden, dat aldus het ongunstig advies van de Bestendige Deputatie kan bijgetreden worden en waarbij als minderheidsstandpunt gesteld wordt dat de plannen van Distrigas en de besprekingen met de overheid dateren van voor het Structuurplan Vlaanderen, dat de overheid moet instaan voor werken van algemeen belang die niet kunnen uitgesteld worden omwille van toekomstige principes, dat de voorgestelde gewestplanwijziging weliswaar deels steunt op een oude benadering doch ook reeds grotendeels rekening houdt met de recente visies en ontwikkelingsperspectieven;

Beslist met 4 stemmen voor, 11 tegen en 4 onthoudingen het besproken ontwerp van gedeeltelijk herzien gewestplan Sint-Niklaas - Lokeren ongunstig te adviseren.

Namens de Streekcommissie van Advies, De Secretaris, (get.) N. Bleyenberg.

De Voorzitter dd., (get.) A. Vercamer.

^