Etaamb.openjustice.be
Wet van 20 februari 2017
gepubliceerd op 22 maart 2017

Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de adoptie

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017011284
pub.
22/03/2017
prom.
20/02/2017
ELI
eli/wet/2017/02/20/2017011284/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

20 FEBRUARI 2017. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de adoptie


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 343, § 1, van het Burgerlijk Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 juni 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/06/2010 pub. 21/06/2010 numac 2010009588 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de huwelijksbeletselen bij adoptie betreft type wet prom. 02/06/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010009582 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van het Burgerlijk Wetboek, wat de behandeling in raadkamer van gerechtelijke procedures inzake familierecht betreft type wet prom. 02/06/2010 pub. 21/06/2010 numac 2010009587 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek wat de procedure inzake echtscheiding betreft type wet prom. 02/06/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010009584 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken sluiten, wordt de bepaling onder b/1) ingevoegd, luidende : "b/1) voormalige partner : de voormalige echtgenoot of de voormalige wettelijk samenwonende, of een van de gescheiden personen die op een permanente en affectieve wijze hebben samengewoond gedurende ten minste drie jaar, voor zover zij niet door een band van bloedverwantschap zijn verbonden die leidt tot een huwelijksverbod waarvoor de Koning geen ontheffing kan verlenen".

Art. 3.In boek I, titel VIII, hoofdstuk I, afdeling 2, van hetzelfde Wetboek, wordt een artikel 344-3 ingevoegd, luidende : "Art. 344-3. Een persoon kan het kind van zijn voormalige partner adopteren voor zover de volgende voorwaarden vervuld zijn : 1° het kind werd geadopteerd door de voormalige partner tijdens het huwelijk of een, adoptieve of andere, afstammingsband werd vastgesteld tussen het kind en de voormalige partner tijdens de wettelijke samenwoning of tijdens het samenleven bedoeld in artikel 343, § 1, b/1);2° het kind heeft slechts één vastgestelde afstammingsband;en 3° die persoon onderhoudt met het kind een duurzame feitelijke relatie, zowel op affectief als op materieel vlak.".

Art. 4.In artikel 345, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 24 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot hervorming van de adoptie sluiten, worden de woorden "of van de samenwonende" vervangen door de woorden ", van de samenwonende of van de voormalige partner".

Art. 5.In artikel 346-2, derde lid, 1°, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 24 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot hervorming van de adoptie sluiten, worden de woorden "of met de persoon met wie hij samenwoont" vervangen door de woorden ", met de persoon met wie hij samenwoont of met zijn voormalige partner".

Art. 6.In artikel 347-1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 24 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot hervorming van de adoptie sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "Een kind dat" worden vervangen door de woorden "Een persoon die";2° na de woorden "zowel bij wijze van een gewone als" worden de woorden ", in geval van een kind," ingevoegd.

Art. 7.In artikel 347-2 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 24 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot hervorming van de adoptie sluiten, worden de woorden "of samenwonende" vervangen door de woorden ", de nieuwe samenwonende of de voormalige partner".

Art. 8.In artikel 348-11 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 24 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot hervorming van de adoptie sluiten en gewijzigd bij de wet van 30 juli 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het tweede lid wordt vervangen als volgt : "Wanneer evenwel de vader of de moeder van het kind weigert in de adoptie toe te stemmen, kan de rechtbank de adoptie pas uitspreken wanneer na een grondig maatschappelijk onderzoek gebleken is dat deze persoon zich niet meer om het kind heeft bekommerd of de gezondheid, de veiligheid of de zedelijkheid van het kind in gevaar heeft gebracht, behalve wanneer het gaat om een nieuwe adoptie of wanneer het gaat om de adoptie van het kind of van het adoptief kind van een echtgeno(o)t(e), van een samenwonende partner of van een voormalige partner ten aanzien van wie een gemeenschappelijk ouderlijk engagement bestaat."; 2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende : "Om het onverantwoorde karakter te beoordelen van de weigering om toestemming te verlenen, houdt de rechtbank rekening met het belang van het kind.".

Art. 9.In artikel 353-2, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014009293 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde type wet prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 08/05/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009238 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "van een echtgenoot of samenwonende" worden vervangen door de woorden "van een echtgenoot, van een samenwonende of van een voormalige partner";2° de woorden "van de echtgenoot of samenwonende" worden vervangen door de woorden "van de echtgenoot, van de samenwonende of van de voormalige partner".

Art. 10.In artikel 353-9, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 24 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot hervorming van de adoptie sluiten en gewijzigd bij de wet van 17 maart 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden ", of van de persoon met wie hij samenwoont" worden vervangen door de woorden ", van de persoon met wie de adoptant samenwoont of van de voormalige partner van de adoptant";2° de woorden "beide echtgenoten of samenwonenden" worden vervangen door de woorden "beide echtgenoten, samenwonenden of voormalige partners".

Art. 11.In artikel 353-14, vierde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 24 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot hervorming van de adoptie sluiten en gewijzigd bij de wet van 19 maart 2010, worden de woorden "of van de persoon met wie hij samenwoont" vervangen door de woorden ", van de persoon met wie hij samenwoont of van zijn voormalige partner" en worden de woorden "of de persoon met wie hij samenwoont" vervangen door de woorden ", de persoon met wie hij samenwoont of zijn voormalige partner".

Art. 12.In artikel 353-18 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 24 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot hervorming van de adoptie sluiten, worden de woorden "of de persoon met wie deze laatste samenwoont" telkens vervangen door de woorden ", de persoon met wie deze laatste samenwoont of de voormalige partner".

Art. 13.In artikel 356-1, derde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 24 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot hervorming van de adoptie sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "van de echtgenoot van de adoptant of van de persoon met wie hij samenwoont" worden vervangen door de woorden "van de echtgenoot van de adoptant, van de persoon met wie de adoptant samenwoont of van de voormalige partner van de adoptant";2° de woorden "die echtgenoot of van de persoon met wie wordt samengewoond" worden vervangen door de woorden "die echtgenoot, van de persoon met wie hij samenwoont of van de voormalige partner" en de woorden "die echtgenoot of persoon met wie wordt samengewoond" worden vervangen door de woorden "die echtgenoot, persoon met wie hij samenwoont of voormalige partner".

Art. 14.In artikel 356-2, derde lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014009293 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde type wet prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 08/05/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009238 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "van een echtgenoot of samenwonende" worden vervangen door de woorden "van een echtgenoot, van een samenwonende of van de voormalige partner";2° de woorden "van de echtgenoot of samenwonende" worden vervangen door de woorden "van de echtgenoot, van de samenwonende of van de voormalige partner".

Art. 15.In artikel 356-3, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 24 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot hervorming van de adoptie sluiten, worden de woorden "of de persoon met wie deze samenwoont" vervangen door de woorden ", de persoon met wie deze samenwoont of de voormalige partner".

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 20 februari 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken. 54-1152

^