Etaamb.openjustice.be
Wet van 18 maart 2018
gepubliceerd op 26 maart 2018

Wet tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof wat de controle op de mandatenlijst en de vermogensaangifte betreft

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2018201427
pub.
26/03/2018
prom.
18/03/2018
ELI
eli/wet/2018/03/18/2018201427/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

18 MAART 2018. - Wet tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof wat de controle op de mandatenlijst en de vermogensaangifte betreft (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.In de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof wordt een artikel 5ter ingevoegd, luidende : "

Art. 5ter.Het Rekenhof is belast met het beheer, de bekendmaking en de controle van de mandatenlijsten en vermogensaangiften bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de bijzondere wet en de wet van 2 mei 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen.

Het Rekenhof legt administratieve sancties op bij inbreuken op de voormelde wetten en hun uitvoeringsbepalingen.".

Art. 3.Deze wet treedt in werking op 1 januari 2019.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands Zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 18 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, Ch. MICHEL De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, K. PEETERS De Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen J. JAMBON De Vice-Eerste Minister en Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, A. DE CROO De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen, D. REYNDERS Met 's Lands Zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : 54-2809 Integraal verslag : 1 maart 2018.

^