Etaamb.openjustice.be
Wet van 13 augustus 2022
gepubliceerd op 26 januari 2023

Wet tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een **** van de natuurlijke personen en van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de **** en de **** en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een **** van de natuurlijke personen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2023015023
pub.
26/01/2023
prom.
13/08/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
<****>****_title">13 AUGUSTUS 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een **** van de natuurlijke personen en van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de **** en de **** en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een **** van de natuurlijke personen (1)****><****>
****, **** der ****, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.****><****>De **** van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en **** bekrachtigen, hetgeen volgt : ****_chapitre">HOOFDSTUK 1. - **** bepaling <****>****_article">Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. ****_chapitre">HOOFDSTUK 2.. - **** van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een **** van de natuurlijke personen <****>****_article">Art. 2.Artikel 5 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een **** van de natuurlijke personen, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek type wet prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank sluiten, wordt aangevuld met een paragraaf 5, **** : " § 5. De leden van het Vast **** van Toezicht op de ****, van de Dienst **** voor de **** en de leden van het administratief personeel van het Vast **** **** die een **** hebben en die **** en bij naam worden aangewezen door de voorzitter van het Vast **** **** zijn bij de uitoefening van hun wettelijke opdrachten vrijgesteld van een voorafgaande machtiging van de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en hebben toegang tot de informatie bedoeld in artikel 3, eerste tot derde lid.****><****>Wordt gestraft met de sanctie bedoeld in artikel 13, eerste lid, elk lid van het Vast **** van Toezicht op de ****, van de Dienst **** voor de **** en van het administratief personeel van het Vast **** **** dat, in overtreding met de ****, de via het **** verkregen **** meedeelt aan personen die niet gemachtigd zijn om die **** te ontvangen of dat die gegevens gebruikt voor andere doeleinden dan voor de uitoefening van zijn wettelijke opdrachten.". <****>****_article">Art. 3.Artikel 8, § 6, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 25 november 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/11/2018 pub. 13/12/2018 numac 2018032324 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Rijksregister en de bevolkingsregisters type wet prom. 25/11/2018 pub. 12/12/2018 numac 2018014993 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn 2017/1564/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2017 inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij sluiten en gewijzigd bij de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek type wet prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank sluiten, wordt aangevuld met twee leden, ****: "De leden van het Vast **** van Toezicht op de ****, van de Dienst **** voor de **** en de leden van het administratief personeel van het Vast **** **** die een **** hebben en die **** en bij naam worden aangewezen door de voorzitter van het Vast **** **** zijn bij de uitoefening van hun wettelijke opdrachten vrijgesteld van een voorafgaande machtiging van de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken.****><****>Wordt gestraft met de sanctie bedoeld in artikel 13, eerste lid, elk lid van het Vast **** van Toezicht op de ****, van de Dienst **** voor de **** en van het administratief personeel van het Vast **** **** dat, in overtreding met de ****, de via het **** verkregen **** meedeelt aan personen die niet gemachtigd zijn om die **** te ontvangen of dat die gegevens gebruikt voor andere doeleinden dan voor de uitoefening van zijn wettelijke opdrachten.". <****>****_article">Art. 4.**** artikel 17, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 25 november 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/11/2018 pub. 13/12/2018 numac 2018032324 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Rijksregister en de bevolkingsregisters type wet prom. 25/11/2018 pub. 12/12/2018 numac 2018014993 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn 2017/1564/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2017 inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij sluiten en gewijzigd bij de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek type wet prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank sluiten, worden de woorden "en het Vast **** van Toezicht op de ****" ingevoegd tussen de woorden "alsook de ****" en de woorden "vermeld in de artikelen 5 en 8". ****_chapitre">HOOFDSTUK 3. - **** van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de **** en de **** en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een **** van de natuurlijke personen <****>****_article">Art. 5.**** artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de **** en de ****, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek type wet prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: ****_list">1° in het vijfde lid worden de woorden "artikel 6bis, § 3" vervangen door de woorden "artikel 5, § 2, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een **** van de natuurlijke personen"; 2° het vijfde lid wordt aangevuld met de woorden", alsook tot de gegevens van het ****."; ****_list">3° in het zesde lid worden de woorden "of het ****" vervangen door de woorden ", het **** of het ****";****_list">4° het artikel wordt aangevuld met twee leden, ****: "De leden van het Vast **** van Toezicht op de ****, van de Dienst **** voor de **** en de leden van het administratief personeel van het Vast **** **** die een **** hebben en die **** en bij naam worden aangewezen door de voorzitter van het Vast **** **** zijn bij de uitoefening van hun respectieve opdrachten vrijgesteld van een voorafgaande machtiging van de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en hebben toegang tot de gegevens van de bevolkingsregisters en het ****, alsook het ****. Wordt gestraft met de sanctie bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een **** van de natuurlijke personen, elk lid van het Vast **** van Toezicht op de ****, van de Dienst **** voor de **** en van het administratief personeel van het Vast **** **** dat, in overtreding met de ****, de via het **** van de Identiteitskaarten, het **** van de **** of het **** verkregen **** meedeelt aan personen die niet gemachtigd zijn om die **** te ontvangen, of dat die gegevens gebruikt voor andere doeleinden dan voor de uitoefening van zijn wettelijke opdrachten.". <****>****_article">Art. 6.Artikel 6bis van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek type wet prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank sluiten, wordt aangevuld met een paragraaf 7, ****: " § 7. De leden van het Vast **** van Toezicht op de ****, van de Dienst **** voor de **** en de leden van het administratief personeel van het Vast **** **** die een **** hebben en die **** en bij naam worden aangewezen door de voorzitter van het Vast **** **** zijn bij de uitoefening van hun respectieve opdrachten vrijgesteld van een voorafgaande machtiging en hebben toegang tot de gegevens van het **** van de Identiteitskaarten en het **** van de ****.****><****>Wordt gestraft met de sanctie bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een **** van de natuurlijke personen, elk lid van het Vast **** van Toezicht op de ****, van de Dienst **** voor de **** en van het administratief personeel van het Vast **** **** dat, in overtreding met de ****, de via het **** van de Identiteitskaarten en het **** van de **** verkregen **** meedeelt aan personen die niet gemachtigd zijn om die **** te ontvangen, of dat die gegevens gebruikt voor andere doeleinden dan voor de uitoefening van zijn wettelijke opdrachten." Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.****><****>Gegeven te ****, 13 augustus 2022.****><****>**** **** **** : De **** van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en **** Vernieuwing, ****. **** **** 's Lands zegel gezegeld : De **** van ****, ****. VAN **** _______ Nota (1) Nota **** van volksvertegenwoordigers (****.****.****) : Stukken : 55-2504 **** Verslag : 20 juli 2022
^