Etaamb.openjustice.be
Wet van 11 september 2022
gepubliceerd op 27 september 2022

Wet tot invoering van een algemene declassificatieregeling van de geclassificeerde stukken (1)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2022042069
pub.
27/09/2022
prom.
11/09/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 SEPTEMBER 2022. - Wet tot invoering van een algemene declassificatieregeling van de geclassificeerde stukken (nieuw opschrift) (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling Artikel 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen sluiten betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen Art. 2 (nieuw) Het opschrift van hoofdstuk II van de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen sluiten betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, wordt vervangen als volgt: "Hoofdstuk II. Classificatie en declassificatie.".

Art. 3 (vroeger art. 2) Artikel 2 van dezelfde wet wordt aangevuld met drie leden, luidende: "Onder declassificatie wordt verstaan het volledig opheffen van elk beschermingsniveau.

Onder stuk wordt verstaan een informatie, een document of een gegeven, een materieel, een materiaal of een stof, ongeacht de vorm, aard of wijze van overdracht.

Onder overheid van oorsprong wordt verstaan de houder van een veiligheidsmachtiging die: a) de auteur of verantwoordelijke van het stuk is; b) de hiërarchische overste is onder wiens gezag het stuk ressorteert." Art. 4 (vroeger art. 3) Artikel 3, § 1, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek type wet prom. 05/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013566 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat bepaalde categorieën van werknemers betreft type wet prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank type wet prom. 05/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019030472 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten tot aanpassing van de procedure voor de strafuitvoeringsrechter voor de vrijheidsstraffen van drie jaar of minder sluiten, wordt aangevuld met de bepalingen onder j) en k), luidende: "j) de identiteit van de personeelsleden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, van defensie en van de geïntegreerde politie, van hun bronnen en van de personen die aan deze diensten hun medewerking verlenen; k) de vervulling van de opdrachten van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.".

Art. 5 (vroeger art. 4) In artikel 5 van dezelfde wet wordt het derde lid opgeheven.

Art. 6 (vroeger art. 5) Artikel 7 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt: "

Art. 7.§ 1. Alleen de overheid van oorsprong, houder van een veiligheidsmachtiging van ten minste het niveau GEHEIM, kan, overeenkomstig de wet, de door de Koning bepaalde nadere regels en de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad, overgaan tot een classificatie, tot een wijziging van het classificatieniveau of tot een declassificatie.

De overheid van oorsprong kent een classificatieniveau toe met toepassing van de artikelen 4 en 5bis, zonder evenwel een hoger classificatieniveau toe te kennen dan het niveau van de veiligheidsmachtiging waarvan zij houder is. § 2. Behoudens in de gevallen bedoeld in paragraaf 3, zesde en achtste lid, en paragraaf 5, vervalt de classificatie van een stuk na de uitdrukkelijke beslissing tot declassificatie door de overheid van oorsprong overeenkomstig paragraaf 3, die ten laatste plaatsvindt na de volgende termijn, te rekenen vanaf de finalisatie van dit stuk: 1° na twintig jaar voor een classificatie van het niveau VERTROUWELIJK;2° na dertig jaar voor een classificatie van het niveau GEHEIM;3° na vijftig jaar voor een classificatie van het niveau ZEER GEHEIM. De overheid van oorsprong kan te allen tijde beslissen om de classificatie van een stuk op te heffen of te wijzigen vooraleer de declassificatietermijn verstreken is.

Het feit dat een stuk gedeclassificeerd is, wordt duidelijk aangebracht op dat stuk.

Bij een verlaging van het classificatieniveau van een stuk is de termijn waarna de in het eerste lid bedoelde beslissing moet plaatsvinden die van het nieuwe classificatieniveau. Deze termijn begint te lopen vanaf de finalisatie van het stuk. Indien een stuk ouder is dan de in het eerste lid bedoelde termijn van het nieuwe classificatieniveau, omkleedt de overheid van oorsprong het behoud van een classificatiegraad te motiveren overeenkomstig paragraaf 3, eerste en derde lid, 3°, met redenen.

Slechts indien nieuwe elementen aan een stuk worden toegevoegd of bij een sterk gewijzigde context kan de overheid van oorsprong een hoger classificatieniveau toekennen aan dat stuk. In dat geval wordt de classificatietermijn verlengd, maar wordt deze nog steeds berekend vanaf de finalisatie van het oorspronkelijke stuk. § 3. Ten laatste aan het einde van de in paragraaf 2 bepaalde termijn en ten vroegste zes maanden voor het verstrijken ervan beslist de overheid van oorsprong of het stuk kan worden gedeclassificeerd. Met het oog op de bescherming van de in artikel 3, § 1, opgesomde belangen kan de overheid van oorsprong beslissen om de classificatie van een stuk te behouden, en in voorkomend geval het classificatieniveau te verlagen overeenkomstig de in paragraaf 2, vierde lid, bepaalde nadere regels.

De overheid van oorsprong houdt één of meerdere geclassificeerde registers bij, met betrekking tot de in het eerste lid en in paragraaf 2, vijfde lid, bedoelde beslissingen.

Elk register vermeldt: 1° het referentienummer van het stuk of het dossier;2° de aard (declassificatie, behoud of wijziging van de classificatie) en de datum van de beslissing;3° in voorkomend geval, de reden waarom het stuk niet werd gedeclassificeerd, met een expliciete verwijzing naar één of meerdere van de in artikel 3, § 1, opgesomde belangen en met een beknopte motivatie;4° het oorspronkelijke classificatieniveau en eventueel het nieuwe classificatieniveau van het stuk of het dossier. De registers zijn ter beschikking van het bevoegde controleorgaan van de overheid van oorsprong.

Een evaluatie van de beslissing tot behoud van een classificatie vindt plaats ten laatste tien jaar na deze beslissing. Het derde en het vierde lid zijn van toepassing op deze evaluatie en op de volgende evaluaties die telkens ten laatste na tien jaar plaatsvinden, en dit tot aan de declassificatie van het stuk.

In geen geval kan een stuk langer dan honderd jaar geclassificeerd blijven. De classificatie vervalt dan.

Bij ontstentenis van een evaluatie binnen tien jaar kan het bevoegde controleorgaan de overheid van oorsprong schriftelijk bevelen om binnen drie maanden de classificatie van een stuk te evalueren overeenkomstig het eerste tot het vijfde lid.

Indien de evaluatie niet plaatsvindt binnen drie maanden na dit schriftelijk bevel, vervalt de classificatie van een stuk.

De bevoegde controleorganen van de overheid van oorsprong worden door de Koning bepaald. § 4. Zelfs na het einde van de in paragraaf 2 bedoelde termijn beschouwen de bestemmelingen van elk geclassificeerd stuk dat in hun bezit is, dat stuk als geclassificeerd, tenzij de overheid van oorsprong hen kennisgeeft van de declassificatie van het stuk, hetzij uit eigen beweging, hetzij in antwoord op een verzoek van de bestemmeling. § 5. De geclassificeerde stukken die uitgaan van een buitenlandse of supranationale overheid van oorsprong en de gemengde geclassificeerde stukken, die gedeeltelijk van buitenlandse of supranationale oorsprong zijn, zijn vrijgesteld van de in de paragrafen 2 en 3 vervatte declassificatieregels. Zij kunnen enkel worden gedeclassificeerd met toestemming van de voormelde buitenlandse of supranationale overheid.

In geval van gemengde geclassificeerde stukken, gaat de overheid van oorsprong aan het einde van de classificatietermijn bepaald in paragraaf 2 na of de elementen van buitenlandse of supranationale oorsprong apart uit het stuk kunnen worden geredacteerd en of het resterende stuk kan worden gedeclassificeerd. § 6. De Koning bepaalt de nadere regels voor de classificatie en, declassificatie en de bescherming van informatie, documenten, gegevens, materieel, materialen of stoffen, en bepaalt welke overheden en personen een classificatieniveau kunnen toekennen.". HOOFDSTUK 3. - Overgangsbepalingen en verslaggeving Art. 7 (vroeger art. 6 partim) De overheid van oorsprong kan elk stuk declassificeren waarvan de classificatietermijn, op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze wet, de in artikel 7, § 2, van de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen sluiten betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen bepaalde termijnen heeft overschreden overeenkomstig de bepalingen van artikel 7, § 3, eerste tot vijfde lid, van voormelde wet. Indien wordt besloten tot het behoud of de verlaging van de classificatie, kan het bevoegde controleorgaan overgaan tot het opleggen van een evaluatie overeenkomstig artikel 7, § 3, zevende lid, van diezelfde wet.

De overheden van oorsprong ondernemen redelijke inspanningen om de declassificatie van bestaande stukken te bespoedigen.

De classificatie van stukken die op het moment dat deze wet van kracht wordt, ouder zijn dan 100 jaar, vervalt automatisch.

Art. 8 (vroeger art. 6 partim) Jaarlijks brengen de Federale Overheidsdiensten die geclassificeerde archieven beheren en het Ministerie van Defensie schriftelijk verslag uit aan de Kamer van volksvertegenwoordigers over de voortgang van de declassificatie van bestaande stukken.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 11 september 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE De Minister van Defensie, L. DEDONDER De Minister van Binnenlandse Zaken, A. VERLINDEN De Minister van Buitenlandse Zaken, H. LAHBIB Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken. - 55K2739 Integraal Verslag : 20/07/2022.

^