Etaamb.openjustice.be
Wet van 08 mei 2019
gepubliceerd op 22 augustus 2019

Wet tot wijziging van de op 16 maart 1968 gecoördineerde wet betreffende de politie over het wegverkeer en tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2019013078
pub.
22/08/2019
prom.
08/05/2019
ELI
eli/wet/2019/05/08/2019013078/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

8 MEI 2019. - Wet tot wijziging van de op 16 maart 1968 gecoördineerde wet betreffende de politie over het wegverkeer en tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 38 van de wet van 16 maart 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer . - Duitse vertaling De hi(...) - de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 31 oktober (...) sluiten betreffende de politie over het wegverkeer, laatstelijk gewijzigd bij de wetten van 6 maart 2018 en 2 september 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 6 worden de woorden "De rechter moet" vervangen door de woorden "Behoudens in geval van § 7, moet de rechter";2° § 7 wordt aangevuld met de woorden "of indien de overtreding werd begaan door een voetganger".

Art. 3.Artikel 40 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 2012 en 9 maart 2014, wordt aangevuld met een lid, luidende: "In geval van veroordeling bij verstek, wordt bij de in het eerste lid bedoelde kennisgeving melding gemaakt van de rechtsmiddelen die openstaan tegen een verstekvonnis, van de termijnen om die aan te wenden en van de na te leven vormvoorwaarden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering.".

Art. 4.Artikel 187, § 1, van het Wetboek van Strafvordering, ingevoegd door de wet van 5 februari 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016009064 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie sluiten, wordt aangevuld met een lid, luidende: "De betekening aan de personen aan wie een bewindvoerder is toegevoegd, wordt eveneens aan diens woonplaats of verblijfplaats gedaan.".

Art. 5.De volgende artikelen van het koninklijk besluit van 30 september 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/09/2005 pub. 09/11/2005 numac 2005014182 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 30/09/2005 pub. 12/08/2014 numac 2014000573 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de betreffende de politie over het wegverkeer, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 27 april 2018, worden bekrachtigd met ingang van 1 oktober 2018: 1° artikel 1;2° artikel 2, in de mate dat de structuur wordt aangepast;3° artikel 2, a), 10° ;4° artikel 2, b) en c). Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 8 mei 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, Fr. BELLOT Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota Parlementaire verwijzingen : Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : Doc 54 3644/ (2018/2019) : - 001 : Wetsvoorstel van de heren Flahaux, en Van den Bergh. - 002 : Wijziging indiener. - 003 : Amendementen. - 004 : Wijziging indiener. - 005 : Verslag - 006 : Tekst aangenomen door de commissie.

^