Etaamb.openjustice.be
Wet van 03 augustus 2012
gepubliceerd op 13 september 2012

Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2012000570
pub.
13/09/2012
prom.
03/08/2012
ELI
eli/wet/2012/08/03/2012000570/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

3 AUGUSTUS 2012. - Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten betreffende de civiele veiligheid en de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een materie bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten betreffende de civiele veiligheid

Art. 2.Artikel 117 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten betreffende de civiele veiligheid wordt aangevuld met een lid, luidende: « De zones, de prezones, de gemeenten, de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en de provinciale opleidingscentra voor de openbare hulpdiensten kunnen voor de organisatie en de gunning van overheidsopdrachten en raamovereenkomsten voor de verwerving van het materieel en de uitrusting die nodig zijn voor de goede uitvoering van hun opdrachten, beroep doen op de aankoopcentrale opgericht bij de Algemene Directie Civiele Veiligheid bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. »

Art. 3.In dezelfde wet wordt artikel 206, § 3, aangevuld met een 5°, luidende : « 5° de voorwaarden waaronder de duur van de detachering bedoeld in paragraaf 1 of van de terbeschikkingstelling bedoeld in paragraaf 2 kan worden verlengd met name voor de mensen die er om verzoeken. »

Art. 4.In dezelfde wet wordt een artikel 209/1 ingevoegd, luidende : «

Artikel 209/1.Op de datum van de inwerkingtreding van de zones, zoals bedoeld in artikel 220, worden de goederen van de prezone overgedragen naar de zone.

Deze overdracht gebeurt van rechtswege en om niet. Deze overdracht is van rechtswege inroepbaar tegen derden.

De goederen worden overgedragen in de staat waarin ze zich bevinden, met inbegrip van de lasten en verplichtingen die inherent zijn aan deze goederen. »

Art. 5.In dezelfde wet wordt een artikel 221/1 ingevoegd, luidende : «

Artikel 221/1.§ 1. Vanaf de inwerkingtreding van deze bepaling en tot de inwerkingtreding van de zones, zoals bedoeld in artikel 220, vormen de gemeenten die tot een zone behoren, in uitvoering van artikel 14, een prezone volgens dezelfde territoriale afbakening. De prezone heeft rechtspersoonlijkheid en wordt beheerd door een prezoneraad, hierna de raad genoemd.

De raad beslist bij meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad doorslaggevend. § 2. De prezone ontvangt de in artikel 67, eerste lid, 2°, bedoelde dotatie op voorwaarde dat aan de volgende verplichtingen is voldaan : 1° De raad wijst een voorzitter aan in zijn midden.In afwijking van paragraaf 1, tweede lid, wordt in geval van staking van stemmen voorkeur gegeven aan de oudste kandidaat. 2° De raad wijst een coördinator aan onder de officieren van de brandweerdiensten van de prezone, die beschikken over een diploma van niveau A of, bij gebrek aan een kandidaat met dit diploma, onder het personeel van de brandweerdiensten van de prezone.Een overeenkomst tussen de prezone en de gemeente waarvan de officier afhangt, regelt de detachering.

Andere personen kunnen geheel of gedeeltelijk gedetacheerd worden naar de prezone of ter beschikking gesteld worden van de prezone om de coördinator bij te staan in bijzondere opdrachten.

Beroepsbrandweerlieden worden gedetacheerd via een overeenkomst tussen de prezone en de gemeente waarvan zij afhangen. De vrijwillige brandweerlieden worden door hun gemeente ter beschikking gesteld van de prezone. 3° De raad wijst een ontvanger of financieel beheerder van één van de gemeenten van de prezone aan, belast met de uitvoering van de inkomsten en uitgaven van de prezone.Een overeenkomst tussen de prezone en de gemeente waarvan hij afhangt, regelt de detachering. 4° De raad keurt op voorstel van de coördinator een operationeel organisatieplan van de zone goed, dat gebaseerd is op een risicoanalyse en dat tenminste de middelen inzake personeel en materieel noodzakelijk voor de goede operationele werking van de zone bepaalt. Deze middelen zijn met name : - de rekrutering van personeel; - de invoering van een zonaal preventiebeleid overeenkomstig het nationaal preventieplan inzake brand en intoxicatie in de woningen; - de realisatie van een zonaal opleidingsplan voor het personeel; - de realisatie van interventieplannen overeenkomstig de geldende reglementering; - de aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen om zich te conformeren met de federale minimale normen die bepaald zijn overeenkomstig artikel 119; - de realisatie en de vastlegging van de adequate vertrekmiddelen die specifiek zijn voor de zone overeenkomstig de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen vastgelegd door de Koning krachtens artikel 6, tweede lid, en dat voor elk type interventie van de eenvormige lijst van standaardevenementen van de centra van het eenvormig oproepstelsel.

Als het zonaal plan in de invoering van een zonaal systeem voorziet, moet dit adequaat kunnen voldoen aan de aanbevelingen en alarmeringen van het centrum van het eenvormig oproepstelsel en om de operaties in het kader van interventies te beheren, overeenkomstig de criteria vastgelegd door de minister krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 17 oktober 2011 betreffende de dispatching van de operationele diensten van de Civiele Veiligheid. 5° De voorzitter stelt de begroting van de prezone op en de raad keurt deze goed. Deze begroting omvat de personeels-, werkings- en investeringskosten, met inbegrip van de uitgaven inzake de rekrutering van bijkomende vrijwillige of beroepsbrandweerlieden ten opzichte van de situatie op het moment van de inwerkingtreding van deze bepaling, die nodig is om zich te conformeren met de menselijke middelen voorzien in het in punt 4° bedoelde zonaal operationeel organisatieplan. § 3. De artikelen 24, 25, 28 tot 31, 32, eerste en derde lid, 33 tot 39, 40, eerste en tweede lid, 42, eerste lid, 1° tot 3°, 43 tot 50, 53 tot 54, 63 tot 66, 67, eerste lid, 2°, 3° en 5°, 69, 83 tot 85, 118, 119, 120 tot 124 en 126 zijn van toepassing op de prezone. § 4. Voor de toepassing van de in paragraaf 3 bedoelde bepalingen, moeten de woorden vermeld in kolom 1 van de bijlage, vervangen worden door de woorden die ernaast staan in kolom 2 van de bijlage. § 5. De prezone kan georganiseerd worden onder de vorm van een intercommunale indien een van de op het grondgebied ervan aanwezige brandweerdiensten op 10 augustus 2007 georganiseerd was onder de vorm van een intercommunale. De specifieke organen van de intercommunale oefenen in dat geval de bevoegdheden uit van de prezoneraad, van de voorzitter van deze raad, van de coördinator en van de ontvanger of financieel beheerder. Indien de intercommunale niet is samengesteld uit alle gemeenten die deel uitmaken van de prezone, dan wordt de prezoneraad opgericht.

Wanneer de prezone georganiseerd wordt onder de vorm van een intercommunale, dan zijn enkel de artikelen 25, 64 tot 66, 67, eerste lid, 2°, 3° en 5°, 69, 83 tot 85, 118, 119, 120 tot 124 en 126 van toepassing. § 6. Indien de prezone het in paragraaf 2, 4°, bedoelde operationeel organisatieplan van de zone niet gedeeltelijk of volledig uitvoert binnen een termijn van twee jaar vanaf de goedkeuring ervan, dan kan de minister of zijn afgevaardigde de federale dotatie aan de prezone geheel of gedeeltelijk verminderen of terugvorderen.

De prezone mag geen lening aangaan. » HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming

Art. 6.In artikel 9, § 2, van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « en de in artikel 221/1 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten betreffende de civiele veiligheid bedoelde prezones » ingevoegd tussen de woorden « of door de intercommunales » en de woorden « , zijn onderworpen »;2° in het derde lid worden de woorden « en de prezones » ingevoegd tussen de woorden « en intercommunale brandweerdiensten » en de woorden « beschikken, en kan ». HOOFDSTUK 4. - Wijziging van het Strafwetboek

Art. 7.In artikel 5, vierde lid, van het Strafwetboek, gewijzigd bij de wet van 26 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Wet houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten sluiten en de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten, worden de woorden « de prezones » ingevoegd tussen de woorden « de hulpverleningszones, » en de woorden « de Brusselse agglomeratie ». HOOFDSTUK 5. - Inwerkingtreding

Art. 8.De Koning bepaalt de datum van inwerkingtreding van deze wet en van de andere bepalingen van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten betreffende de civiele veiligheid voor zover deze andere bepalingen van toepassing verklaard zijn op de prezone.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 3 augustus 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota (1) Zitting 2011-2012. Kamer van volksvertegenwoordigers Stukken. - Wetsontwerp nr. 53-2216/1. - Amendementen nr. 53-2216/2. - Verslag van de commissie, nr. 53-2216/3. - Tekst aangenomen door de commissie, nr. 53-2216/4. - Amendementen ingediend in plenaire vergadering, nr. 53-2216/5. - Aaanvellend verslag namens de commissie, nr. 53-2216/6. - Tekst aangenomen door de commissie, nr. 2216/7. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en onvergezonden aan de Senaat, nr. 53-2216/8.

Senaat Stuk. - Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat, nr. 5-1686.

BIJLAGE

Kolom 1

Kolom 2

zone

prezone

college

voorzitter van de raad

de leden van het college

de voorzitter van de raad

voorzitter van het college

voorzitter van de raad

zonecommandant (bedoeld in artikel 109)

coördinator

officiers verantwoordelijk voor de posten

officiers-dienstchefs


Gezien om te worden gevoegd bij de wet van 3 augustus 2012 tot wijziging van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten betreffende de civiele veiligheid en de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 3 augustus 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET

^