Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 12 november 2015

Oproep tot de franstalige kandidaten voor het mandaat van adjunct-directeur bij het Instituut voor gerechtelijke opleiding Het Instituut voor gerechtelijke opleiding heeft vier organen: de raad van bestuur, de directie, het wetenschappelijk com De directie is belast met het dagelijks bestuur van het Instituut. Zij is samengesteld uit een (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015009031
pub.
12/11/2015
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Oproep tot de franstalige kandidaten voor het mandaat van adjunct-directeur bij het Instituut voor gerechtelijke opleiding Het Instituut voor gerechtelijke opleiding heeft vier organen: de raad van bestuur, de directie, het wetenschappelijk comité en de commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage.

De directie is belast met het dagelijks bestuur van het Instituut.

Zij is samengesteld uit een directeur van de gerechtelijke opleiding, bijgestaan door een adjunct-directeur en ze wordt collegiaal bestuurd.

De directieleden worden benoemd door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op de voordracht van de minister van Justitie en op advies van de Verenigde Benoemings- en Aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie, voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.

De adjunct-directeur is van een verschillende taalrol dan deze van de directeur. Aangezien de directeur benoemd bij koninklijk besluit van 27 oktober 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015000603 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de federale politie type koninklijk besluit prom. 27/10/2015 pub. 05/04/2016 numac 2016000207 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de federale politie. - Duitse vertaling sluiten, Nederlandstalig is, dient de adjunct-directeur Franstalig te zijn.

De adjunct-directeur heeft recht op dezelfde wedde als die van procureur-generaal bij het hof van beroep, evenals op de daaraan verbonden verhogingen en voordelen.

De directieleden oefenen hun functies voltijds uit.

Zij mogen tijdens hun mandaat geen lid zijn van de Hoge Raad voor de Justitie en zij mogen geen andere beroepswerkzaamheden verrichten. De Raad van Bestuur kan afwijkingen op dit verbod toestaan op voorwaarde dat ze de directieleden niet beletten hun opdracht naar behoren te vervullen.

De directieleden moeten houder zijn van een universitair diploma van het masterniveau.

Uiterlijk zes maanden na hun aanstelling, op straffe van beëindiging van hun mandaat, dienen de directieleden voor een examencommissie, samengesteld door de gedelegeerde bestuurder van SELOR - het Selectiebureau van de Federale Overheid, het bewijs te leveren van de kennis van de andere landstaal dan diegene waarin zij hun examen voor een universitair diploma hebben afgelegd. Dit taalexamen omvat een proef over de geschreven passieve kennis van de andere taal en een proef over de passieve en actieve mondelinge kennis van de andere taal.

Worden vrijgesteld van dit examen de kandidaten die geslaagd zijn voor het examen zoals bedoeld bij: > artikel 43quinquies, § 1, derde lid, 43quinquies, § 1, vierde lid, of 66 van de wet van 15 juni 1935Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het gebruik der talen in gerechtszaken Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op het gebruik van de talen in gerechtszaken; > artikel 15, § 1, derde en vierde lid, 15, § 2, vijfde lid, 21, § 1, derde lid, 27, tweede en derde lid, 38, § 1, tweede lid, § 2, § 4, § 5, 43, § 3, derde lid, 43, § 4, eerste, derde en vierde lid, 43ter, § 7, eerste lid, 43ter, § 7, vijfde lid, 44, 46, § 1, 46, § 4 of 46, § 5 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, voor zover dit examen geldt voor de uitoefening van de ambten die in het niveau 1/A van het rijkspersoneel gerangschikt zijn of voor gelijkgestelde ambten van de niet tot de rijksbesturen behorende diensten.

Het competentieprofiel van de adjunct-directeur vastgesteld bij ministerieel besluit van 3 november 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/11/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015009004 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het competentieprofiel van de adjunct-directeur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding sluiten op advies van de Hoge Raad voor de Justitie en heden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, bepaalt dat de adjunct-directeur over de professionele kwaliteiten beschikt die nodig zijn om te voldoen aan de vereisten van de functie: > een relevante ervaring inzake opleiding en ontwikkeling, competentiebeheer en kennisbeheer; > een basiskennis van de didactische en pedagogische beginselen; > ervaring in managementtechnieken in human resources; > begrip van de organisatie van de ontwikkeling van het personeel, van opleiding en stages in de schoot van de magistratuur en van de personeelsleden van de Rechterlijke Orde; > een uitgebreide kennis van het gebied van het recht en in het bijzonder van de rechterlijke organisatie; > uitstekende communicatieve vaardigheden; > collegialiteits- en groepsgevoel; > kwaliteiten die het hem mogelijk maken het Instituut naar buiten toe te vertegenwoordigen.

De kandidaten voor het mandaat van adjunct-directeur moeten hun kandidatuur binnen de 30 dagen na huidige oproep tot kandidaten bij aangetekende brief bezorgen aan de voorzitter van het directiecomité van de FOD Justitie, Directoraat-generaal - Rechterlijke Organisatie - Waterloolaan 115, 1000 Brussel. De kandidaten moeten bij hun kandidatuur een curriculum vitae voegen, evenals een brief waarin zij hun curriculum toelichten en hun motivatie uiteenzetten.

^