Etaamb.openjustice.be
Samenwerkingsakkoord van 11 juni 2021
gepubliceerd op 14 juni 2021

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de operationalisering van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele vaccinatie-, test- en herstelcertificaten teneinde het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te vergemakkelijken (EU Digitaal COVID Certificaat)

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2021042139
pub.
14/06/2021
prom.
11/06/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

11 JUNI 2021. - Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de operationalisering van de Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele vaccinatie-, test- en herstelcertificaten teneinde het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te vergemakkelijken (EU Digitaal COVID Certificaat)


ALGEMENE TOELICHTING Bij de verordening betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele vaccinatie-, test- en herstelcertificaten teneinde het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te vergemakkelijken (EU Digitaal COVID Certificaat) (hierna de verordening EU Digitaal COVID Certificaat te noemen), wordt een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele vaccinatie-, test- en herstelcertificaten inzake COVID-19 vastgesteld, teneinde het voor de houders gemakkelijker te maken hun recht van vrij verkeer tijdens de COVID-19-pandemie uit te oefenen ("EU Digitaal COVID Certificaat").

Iedere burger van de Unie heeft het recht vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven, onder voorbehoud van de beperkingen en voorwaarden die bij de Verdragen en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld. Het vergemakkelijken van het vrije verkeer is een van de belangrijkste voorwaarden voor een economisch herstel.

Personen die gevaccineerd zijn of een recente negatieve diagnosetest hebben ondergaan, of personen die in de afgelopen zes maanden hersteld zijn van COVID-19, lijken volgens de huidige wetenschappelijke kennis, die nog evolueert, een kleiner risico te lopen mensen met SARS-CoV-2 te besmetten. Zoals in de overweging 7 van de verordening EU Digitaal COVID Certificaat is opgenomen, het vrije verkeer van personen die op basis van deugdelijk wetenschappelijk bewijs geen significant risico voor de volksgezondheid vormen, bijvoorbeeld omdat zij immuun zijn voor SARS-CoV-2 en dit niet kunnen overdragen, mag niet worden beperkt, aangezien dergelijke beperkingen niet nodig zouden zijn om het nagestreefde doel te bereiken.

Artikel 3, lid 2, van de verordening EU Digitaal COVID Certificaat bepaalt dat de vaccinatie-, test- en herstelcertificaten inzake COVID-19 worden afgegeven in digitale vorm of op papier, of in beide vormen. De kandidaat-houders hebben het recht de certificaten te ontvangen in het door hen gekozen formaat.

Ingevolge artikel 3, lid 3, van de verordening EU Digitaal COVID Certificaat heeft de houder van een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat het recht te verzoeken om afgifte van een nieuw certificaat indien de persoonsgegevens in het certificaat niet of niet meer nauwkeurig of actueel zijn, waaronder met betrekking tot de vaccinatie-, test- of herstelstatus van de houder, of indien de houder niet meer over het certificaat beschikt.

Conform artikel 9, lid 4, van de verordening EU Digitaal COVID Certificaat, worden de instanties die verantwoordelijk zijn voor de afgifte van de certificaten, beschouwd als verwerkingsverantwoordelijken in de zin van artikel 4, lid 7, van Verordening (EU) 2016/679 (algemene verordening gegevensbescherming).

Het samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19, hierna het samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021, regelt het gemeenschappelijke informatiesysteem dat is opgezet voor de uitnodiging van personen voor vaccinatie, voor de organisatie van de vaccinatie en voor de registratie van de vaccinatie. Door de gefedereerde entiteiten en de federale overheid werd de instelling van een gemeenschappelijk informatiesysteem hiertoe als een cruciale vereiste geformuleerd. Voor de ondersteuning van de uitnodiging van personen voor vaccinatie en de organisatie van de vaccinatie was immers een gemeenschappelijk informatiesysteem nodig om te vermijden dat personen ongecoördineerd worden uitgenodigd of dat reeds gevaccineerde personen opnieuw worden uitgenodigd. Daarnaast maakt het systeem het mogelijk om het geschikt doseringsschema te bepalen, onder meer wat de verschillende doses van een toe te dienen vaccin betreft (juiste interval in geval van vaccin met meerdere dosissen) en ervoor zorgen dat de vaccinatie goed georganiseerd verloopt in functie van de beschikbaarheid van het daartoe benodigde materiaal en (medisch) personeel. De registratie van vaccinaties in een gemeenschappelijk informatiesysteem (Vaccinnet) door zowel Vlaamse, Brusselse, Waalse als Duitstalige vaccinatoren, was dan ook noodzakelijk. Die databank wordt in heel nauwe samenwerking tussen de gefedereerde entiteiten en de Federale Staat uitgewerkt en beheerd. Daarom is het ook aangewezen om ook voor de uitreiking van de certificaten aan de hand van eenzelfde operationeel systeem te werken.

Artikel 7 van het voornoemd samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021 bepaalt dat de bevoegde gefedereerde entiteiten of de door de bevoegde gefedereerde entiteiten aangeduide agentschappen, en de federale overheid, ieder voor hun bevoegdheid, optreden als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens bedoeld in voornoemd samenwerkingsakkoord.

Het gaat meer bepaald over de volgende entiteiten of agentschappen: 1° voor de personen die gevaccineerd worden op het grondgebied van het Vlaams Gewest of in een instelling in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die wegens zijn organisatie moet worden beschouwd als een instelling die uitsluitend behoort tot de Vlaamse Gemeenschap: het Agentschap Zorg en Gezondheid;2° voor de personen waarvoor de Franse Gemeenschap bevoegd is: l'Office de la Naissance et de l'Enfance;3° voor de personen waarvoor het Waals Gewest bevoegd is: l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles;4° voor de personen waarvoor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad bevoegd is: de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;5° voor de personen waarvoor de Franse Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad bevoegd is: de Franse Gemeenschapscommissie;6° voor de personen waarvoor de Duitstalige Gemeenschap bevoegd is: Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft;7° voor de personen waarvoor de federale overheid bevoegd is: Sciensano. De entiteiten, vernoemd in voornoemd artikel 7, 1° tot en met 6°, die ieder voor wat hun bevoegdheid betreft, de verwerkingsverantwoordelijken zijn voor de gegevensverwerkingen in het kader van de vaccinatiegegevens in Vaccinnet, zijn verantwoordelijk voor de afgifte van de vaccinatiecertificaten, vermeld in artikel 3, lid 1, a), van de verordening EU Digitaal COVID Certificaat. Ingevolge artikel 9, lid 4, van de verordening EU Digitaal COVID Certificaat zijn diezelfde entiteiten de verwerkingsverantwoordelijken voor de gegevensverwerkingen in het kader van de vaccinatiecertificaten.

Artikel 2, § 4, van het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 tussen de Federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano bepaalt dat Sciensano de verwerkingsverantwoordelijke is van de Gegevensbank I, vermeld in artikel 6 van voornoemd samenwerkingsakkoord. Sciensano is verantwoordelijk voor de afgifte van de test- en herstelcertificaten, vermeld in artikel 3, lid 1, b) en c), van de verordening EU Digitaal COVID Certificaat. Ingevolge artikel 9, lid 4, van de verordening EU Digitaal COVID Certificaat is Sciensano de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen in het kader van de test- en herstelcertificaten.

De verordening EU Digitaal COVID Certificaat treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De verordening EU Digitaal COVID Certificaat is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Ingevolge de inwerkingtreding van de verordening EU Digitaal COVID Certificaat vanaf de dag van de bekendmaking ervan, wordt voor de operationele uitvoering van de voornoemde verordening door de instanties die verantwoordelijk zijn voor de afgifte van de respectieve certificaten beroep gedaan op het agentschap Digitaal Vlaanderen, opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016035825 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het AGIV aan het agentschap Informatie Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen sluiten houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Digitaal Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen. Dat agentschap staat in voor de aanmaak en de terbeschikkingstelling van de betreffende certificaten en de ontwikkeling van een app overeenkomstig de modaliteiten die in de voornoemde verordening zijn vastgelegd. Zodoende gebeurt de afgifte van alle certificaten op operationeel niveau via een zelfde systeem. Aangezien de verordening onmiddellijk in werking treedt en aldus de certificaten vanaf dan ook moeten kunnen worden uitgereikt, hebben alle betreffende instanties, verantwoordelijk voor de afgifte van certificaten, beslist beroep te doen op het agentschap Digitaal Vlaanderen.

Met voorliggend samenwerkingsakkoord wordt beoogd de operationele uitvoering van de verordening EU Digitaal COVID Certificaat. Het betreft aldus een louter interne organisatieregeling. De verordening zelf bepaalt de doelstelling, namelijk vrij verkeer van personen, en welke gegevens in dat kader moeten worden verwerkt. Daaromtrent ligt alles reeds vast in de verordening die rechtstreeks van toepassing is en geen verdere uitvoeringsbepalingen inzake verwerkingen van persoonsgegevens vergen.

Aangezien niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn toegelaten en er wordt vastgesteld dat valse certificaten in omloop zijn, dat om dergelijke onwettige praktijken zo veel mogelijk te vermijden, het aangewezen is dat in afwachting van de inwerkingtreding van de verordening EU Digitaal COVID Certificaat, op uniforme manier wordt voorzien dat de betrokken burger zijn vaccinatie- of testgegevens in een officiële vorm kan inzien op basis van zijn recht op inzage zoals voorzien in artikel 15 van de Verordening (EU) 2016/679 (algemene verordening gegevensbescherming) en dat daartoe door de betreffende verwerkingsverantwoordelijken beroep wordt gedaan op het agentschap Digitaal Vlaanderen;

Opdat een agentschap van de Vlaamse overheid in opdracht van en voor rekening van entiteiten van andere overheidsniveaus operationele diensten kan leveren, is het sluiten van een samenwerkingsakkoord tussen alle gefedereerde entiteiten en de Federale Staat noodzakelijk.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 1.Artikel 1 bevat de definitie van de verordening EU Digitaal COVID Certificaat: verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele vaccinatie-, test- en herstelcertificaten teneinde het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te vergemakkelijken (EU Digitaal COVID Certificaat).

Artikel 2.De entiteiten, vermeld in artikel 7, 1° tot en met 6°, van het samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19, die ieder voor wat hun bevoegdheid betreft, de verwerkingsverantwoordelijken zijn voor de gegevensverwerkingen in het kader van de vaccinatiegegevens in Vaccinnet, zijn verantwoordelijk voor de afgifte van de vaccinatiecertificaten, vermeld in artikel 3, lid 1, a), van de verordening EU Digitaal COVID Certificaat. Ingevolge artikel 9, lid 4, van de verordening EU Digitaal COVID Certificaat, zijn diezelfde entiteiten de verwerkingsverantwoordelijken voor de gegevensverwerkingen in het kader van de vaccinatiecertificaten.

Artikel 3.Sciensano, vermeld in artikel 2, § 4, van het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 tussen de Federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano, is verantwoordelijk voor de afgifte van de test- en herstelcertificaten, vermeld in artikel 3, lid 1, b) en c), van de verordening EU Digitaal COVID Certificaat. Ingevolge artikel 9, lid 4, van de verordening EU Digitaal COVID Certificaat is Sciensano de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen in het kader van de test- en herstelcertificaten.

Artikel 4.Ingevolge de inwerkingtreding van de verordening EU Digitaal COVID Certificaat vanaf de dag van de bekendmaking ervan, wordt voor de operationele uitvoering van de voornoemde verordening door de instanties die verantwoordelijk zijn voor de afgifte van de respectieve certificaten beroep gedaan op het agentschap Digitaal Vlaanderen, opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016035825 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het AGIV aan het agentschap Informatie Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen sluiten houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Digitaal Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen. Dat agentschap wordt belast als verwerker voor de aanmaak en de terbeschikkingstelling van de betreffende certificaten overeenkomstig de modaliteiten die in de voornoemde verordening zijn vastgelegd.

Zodoende gebeurt de afgifte van alle certificaten op operationeel niveau via een zelfde systeem. De certificaten kunnen via diverse digitale overheidsloketten worden aangevraagd en in het door de betrokkene gewenste formaat worden afgeleverd.

Artikel 5.Het e-Health-platform, vermeld in artikel 2 van de wet van 21 augustus 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform sluiten houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform en diverse bepalingen, belast het agentschap Digitaal Vlaanderen met de ontwikkeling van een applicatie aan de hand waarvan de respectieve certificaten digitaal leesbaar zijn conform de verordening EU Digitaal COVID Certificaat.

Artikel 6.Artikel 6 bepaalt dat in afwachting van de inwerkingtreding van de verordening EU Digitaal COVID Certificaat, de entiteiten, vermeld in artikel 4 en 5, aan het agentschap Digitaal Vlaanderen de opdracht geven om de betrokkene inzage en toegang te geven in een officiële vorm tot zijn vaccinatiegegevens, vermeld in artikel 3, § 2, van het samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021, en testgegevens, vermeld in artikel 6 van het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0.

Artikel 7.Artikel 7 voorziet dat de Vlaamse Gemeenschap als aankoopcentrale in de zin van artikel 2, 6°, a), van de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de concessieovereenkomsten sluiten inzake overheidsopdrachten gecentraliseerde aankoopactiviteiten en aanvullende aankoopactiviteiten kan verrichten die bestemd zijn voor de partijen bij dit samenwerkingsakkoord en dienen voor de operationele uitvoering van de opdrachten, vermeld in artikel 4 tot en met 6.

Artikel 8.Artikel 8 regelt de beslechting van geschillen tussen de partijen door een samenwerkingsgerecht.

Artikel 9.Artikel 9 draagt de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid op om toezicht te houden op de uitvoering en naleving van de bepalingen van dit samenwerkingsakkoord en om aanpassingen voor te stellen.

Artikel 10.Artikel 10 bevat een inwerkingtredingsbepaling en regelt de uitwerking in de tijd.

11 JUNI 2021. - Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de operationalisering van de Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele vaccinatie-, test- en herstelcertificaten teneinde het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te vergemakkelijken (EU Digitaal COVID Certificaat) Gelet op de Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele vaccinatie-, test- en herstelcertificaten teneinde het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te vergemakkelijken (EU Digitaal COVID Certificaat);

Gelet op de Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele vaccinatie-, test- en herstelcertificaten voor onderdanen van derde landen die legaal op het grondgebied van de lidstaten wonen of verblijven tijdens de COVID-19-pandemie (EU-COVID-19-certificaat);

Gelet op de Verordening (EG) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), artikel 15;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikelen 5, § 1, I, 87, § 1, en 92bis;

Overwegende het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 tussen de Federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano, artikel 2, § 4;

Overwegende het samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19, artikel 4, § 2, 11°, en artikel 7;

Overwegende de wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, artikel 4, § 2;

Overwegende het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 23 april 2009 betreffende de profylaxe tegen overdraagbare ziekten;

Overwegende het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, artikel 47/17bis, Overwegende het decreet van 17 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002029383 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. » sluiten van de Franse Gemeenschap houdende hervorming van de Office de la Naissance et de l'Enfance, afgekort O.N.E, artikel 2, § 2. 8° ;

Overwegende het decreet van 18 februari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/02/2016 pub. 05/04/2016 numac 2016031236 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de gezondsheidspromotie type decreet prom. 18/02/2016 pub. 26/02/2016 numac 2016201050 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij bepalingen betreffende de centra voor de coördinatie van thuiszorg en hulp in het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid ingevoegd worden type decreet prom. 18/02/2016 pub. 23/06/2016 numac 2016202716 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 18 december 2014 tot aanwijzing van inspecteurs met toepassing van het decreet van 4 juni 2007 betreffende de woon-, begeleidings- en verzorgingsstructuren voor bejaarden, de seniorenresidenties en de psychiatrische verzorgingstehuizen sluiten van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de gezondheidspromotie;

Overwegende het feit dat de Gemeenschappen en Gewesten in het algemeen bevoegd zijn voor het gezondheidsbeleid;

Overwegende dat een aantal materies met betrekking tot het gezondheidsbeleid tot de bevoegdheid blijven behoren van de Federale Staat;

Overwegende het decreet van het Vlaamse Parlement van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, artikel 43, § 3;

Overwegende het decreet van 1 juni 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten betreffende de gezondheidspromotie en inzake medische preventie;

Overwegende de wet van 21 augustus 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform sluiten houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform en diverse bepalingen, artikel 2;

Overwegende het decreet van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2012 pub. 01/08/2012 numac 2012035894 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator sluiten houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator, artikel 3;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016035825 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het AGIV aan het agentschap Informatie Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen sluiten houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Digitaal Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet sluiten houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet;

Overwegende de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid;

Overwegende het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 23 april 2009 betreffende de profylaxe tegen overdraagbare ziekten;

Overwegende dat dit samenwerkingsakkoord tot stand is gekomen met respect voor de bevoegdheidsverdeling die krachtens de bijzondere wet tot hervorming der instellingen aan de verschillende bevoegdheidsniveaus werden toegekend dankzij een intense samenwerking in de schoot van de Interministeriële Conferentie die kadert in een lange traditie van samenwerking binnen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus van ons land;

Overwegende dat het van belang is het recht van vrij verkeer tussen de EU-landen tijdens de COVID-19-pandemie te kunnen uitoefenen;

Overwegende dat het samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19 reeds een gemeenschappelijke informatiesysteem regelt dat is opgezet voor de uitnodiging van personen voor vaccinatie, voor de organisatie van de vaccinatie en voor de registratie van de vaccinatie. Door de gefedereerde entiteiten en de federale overheid werd de instelling van een gemeenschappelijk informatiesysteem hiertoe een cruciale vereiste geformuleerd. De registratie van vaccinaties in een gemeenschappelijk informatiesysteem (Vaccinnet) door zowel Vlaamse, Brusselse, Waalse als Duitstalige vaccinatoren, was dan ook noodzakelijk. Die databank wordt in heel nauwe samenwerking tussen de gefedereerde entiteiten en de Federale Staat uitgewerkt en beheerd. Daarom is het ook aangewezen om ook voor de uitreiking van de certificaten aan de hand van eenzelfde operationeel systeem te werken;

Overwegende dat de Verordening (EU) betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele vaccinatie-, test- en herstelcertificaten teneinde het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te vergemakkelijken (EU Digitaal COVID Certificaat) in werking treedt op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

Overwegende dat de Verordening (EU) betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele vaccinatie-, test- en herstelcertificaten teneinde het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te vergemakkelijken (EU Digitaal COVID Certificaat) met betrekking tot de betreffende gegevensverwerkingen alles heeft vastgelegd zoals de doelstelling, namelijk vrij verkeer van personen, en welke gegevens in dat kader moeten worden verwerkt en dat die bepalingen rechtstreeks van toepassing zijn en geen verdere uitvoeringsbepalingen inzake verwerkingen van persoonsgegevens vergen;

Overwegende de inwerkingtreding van de verordening EU Digitaal COVID Certificaat vanaf de dag van de bekendmaking ervan, wordt voor de operationele uitvoering van de voornoemde verordening door de instanties die verantwoordelijk zijn voor de afgifte van de respectieve certificaten beroep gedaan op het agentschap Digitaal Vlaanderen, opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016035825 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het AGIV aan het agentschap Informatie Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen sluiten houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Digitaal Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen;

Overwegende dat niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn toegelaten en er wordt vastgesteld dat valse certificaten in omloop zijn, dat om dergelijke onwettige praktijken zo veel mogelijk te vermijden, het aangewezen is dat in afwachting van de inwerkingtreding van de verordening EU Digitaal COVID Certificaat, op uniforme manier wordt voorzien dat de betrokken burger zijn vaccinatie- of testgegevens in een officiële vorm kan inzien op basis van zijn recht op inzage zoals voorzien in artikel 15 van de Verordening (EU) 2016/679 (algemene verordening gegevensbescherming) en dat daartoe door de betreffende verwerkingsverantwoordelijken beroep wordt gedaan op het agentschap Digitaal Vlaanderen;

Overwegende dat een agentschap van de Vlaamse overheid in opdracht van en voor rekening van entiteiten van andere overheidsniveaus operationele diensten zal leveren en de gefedereerde entiteiten daartoe in de betreffende gemaakte onkosten zullen tussenkomen; is het noodzakelijk een samenwerkingsakkoord te sluiten TUSSEN De Federale Staat, vertegenwoordigd door de Federale Regering, in de persoon van Alexander De Croo, Eerste minister, en Frank Vandenbroucke, Vice-eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid;

De Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in de persoon van Jan Jambon, Minister-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management, en Wouter Beke, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding;

De Franse Gemeenschap, vertegenwoordigd door zijn regering, in de persoon van Pierre-Yves Jeholet, Minister-President en Bénédicte Linard, Vice-President en Minister van Kind, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten en Valérie Glatigny, minister voor Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie, Wetenschappelijk Onderzoek, Universitaire Ziekenhuizen, Jeugdzorg, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en de Promotie van Brussel;

Het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door zijn regering, in de persoon van Elio Di Rupo, Minister-President van de Waalse Regering en Christie Morreale, Vice-Minister-President van de Waalse Regering en Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten;

De Duitstalige Gemeenschap, vertegenwoordigd door zijn regering in de persoon van Oliver Paasch, Minister-President en Minister van Lokale Besturen en Financiën en Antonios Antoniadis, Vice-Minister-President en Minister van Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting;

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, vertegenwoordigd door het Verenigd College in de persoon van Rudi Vervoort, Voorzitter van het Verenigd College en Alain Maron en Elke Van Den Brandt, leden belast met Gezondheid en Welzijn;

De Franse Gemeenschapscommissie, vertegenwoordigd door zijn College in de persoon van Barbara Trachte, Minister-President belast met de promotie van de gezondheid en Alain Maron Minister belast met Maatschappelijk welzijn en Gezondheid;

Artikel 1.Voor de toepassing van dit samenwerkingsakkoord wordt verstaan onder: 1° verordening EU Digitaal COVID Certificaat: de verordening (EU) betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele vaccinatie-, test- en herstelcertificaten teneinde het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te vergemakkelijken (EU Digitaal COVID Certificaat);2° samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021: het samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19;3° het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0: het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 tussen de Federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano;4° het agentschap Digitaal Vlaanderen: het agentschap Digitaal Vlaanderen, opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016035825 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het AGIV aan het agentschap Informatie Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen sluiten houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Digitaal Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen.

Art. 2.De bevoegde gefedereerde entiteiten of de door de bevoegde gefedereerde entiteiten aangeduide agentschappen, vermeld in artikel 7, § 1, tweede lid, 1° tot en met 6°, van het samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021, zijn verantwoordelijk voor de afgifte van de vaccinatiecertificaten, vermeld in artikel 3, lid 1, a), van de verordening EU Digitaal COVID Certificaat.

Art. 3.Sciensano, vermeld in artikel 2, § 4, van het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0, is verantwoordelijk voor de afgifte van de test- en herstelcertificaten, vermeld in artikel 3, lid 1, b) en c), van de verordening EU Digitaal COVID Certificaat.

Art. 4.De entiteiten, vermeld in artikel 2 en 3, belasten het agentschap Digitaal Vlaanderen om de verordening EU Digitaal COVID Certificaat op operationeel niveau uit te voeren ten einde de afgifte van de respectieve certificaten overeenkomstig de voornoemde verordening te realiseren.

Art. 5.Het e-Health-platform, vermeld in artikel 2 van de wet van 21 augustus 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform sluiten houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform en diverse bepalingen, belast het agentschap Digitaal Vlaanderen met de ontwikkeling van een applicatie aan de hand waarvan de respectieve certificaten digitaal leesbaar zijn conform de verordening EU Digitaal COVID Certificaat.

Art. 6.In afwachting van de inwerkingtreding van de verordening EU Digitaal COVID Certificaat, geven de entiteiten, vermeld in artikel 4 en 5, aan het agentschap Digitaal Vlaanderen de opdracht om de betrokkene inzage en toegang te geven in een officiële vorm tot zijn vaccinatiegegevens, vermeld in artikel 3, § 2, van het samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021, en testgegevens, vermeld in artikel 6 van het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0.

Art. 7.De Vlaamse Gemeenschap kan als aankoopcentrale in de zin van artikel 2, 6°, a), van de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de concessieovereenkomsten sluiten inzake overheidsopdrachten gecentraliseerde aankoopactiviteiten en aanvullende aankoopactiviteiten verrichten die bestemd zijn voor de partijen bij dit samenwerkingsakkoord en dienen voor de operationele uitvoering van de opdrachten, vermeld in artikel 4 tot en met 6.

Art. 8.De geschillen tussen de partijen bij dit samenwerkingsakkoord met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van dit samenwerkingsakkoord worden voorgelegd aan een samenwerkingsgerecht, in de zin van artikel 92bis, § 5 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen.

De leden van dit rechtscollege worden respectievelijk aangeduid door de Ministerraad, de Vlaamse regering, de regering van de Franse Gemeenschap, de regering van de Duitstalige Gemeenschap, het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Waalse regering en het College van de Franse Gemeenschapscommissie.

De werkingskosten van het rechtscollege worden gelijk verdeeld over de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie.

Art. 9.§ 1. De Interministeriële conferentie Volksgezondheid houdt toezicht op de uitvoering en naleving van dit samenwerkingsakkoord en legt, indien nodig, voorstellen tot aanpassing voor. Eveneens oefent de Interministeriële conferentie Volksgezondheid een bemiddelingsfunctie uit in het kader van dit samenwerkingsakkoord alvorens geschillen worden voorgelegd aan een samenwerkingsgerecht zoals bepaald in artikel 8. § 2. De Interministeriële conferentie Volksgezondheid komt bijeen zodra een partij bij de samenwerkingsovereenkomst daarom verzoekt.

Art. 10.Dit samenwerkingsakkoord treedt in werking op 16 juni 2021.

Dit samenwerkingsakkoord houdt op uitwerking te hebben op de dag dat de verordening EU Digitaal COVID Certificaat niet langer van toepassing is overeenkomstig artikel 15 van de verordening EU Digitaal COVID Certificaat.

Gedaan te Brussel, op 11 juni 2021 in één origineel exemplaar.

De Eerste Minister, A. DE CROO De Vice-eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, F. VANDENBROUCKE De Minister-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding van de Vlaamse Regering, W. BEKE De Minister-President van de Franse Gemeenschap, P.-Y. JEHOLET De Vice-President en Minister van Kind, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten, B. LINARD De Minister voor Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie, Wetenschappelijk Onderzoek, Universitaire Ziekenhuizen, Jeugdzorg, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en de Promotie van Brussel, V. GLATIGNY De Minister-President van de Waalse Regering, E. DI RUPO De Vice-Minister-President en Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten van de Waalse Regering, Ch. MORREALE De Minister-President en Minister van Lokale Besturen en Financiën van de Duitstalige Gemeenschap, O. PAASCH De Vice-Minister-President en Minister van Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, A. ANTONIADIS De Voorzitter van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, R. VERVOORT Het lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, belast met Gezondheid en Welzijn, A. MARON Het lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, belast met Gezondheid en Welzijn, E. VAN DEN BRANDT De Minister-President belast met de promotie van de gezondheid, B. TRACHTE De Minister, lid van het College belast met Maatschappelijk welzijn en Gezondheid, A. MARON

^