Etaamb.openjustice.be
Omzendbrief van 18 december 2017
gepubliceerd op 05 januari 2018

Ministeriële omzendbrief houdende indexering van de bedragen van de door de erkende instellingen voor autokeuringen te innen vergoedingen, de belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017014354
pub.
05/01/2018
prom.
18/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 DECEMBER 2017. - Ministeriële omzendbrief houdende indexering van de bedragen van de door de erkende instellingen voor autokeuringen te innen vergoedingen, de belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen


In artikel 1, paragraaf 4, van de wet van 21 juni 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, is voorzien dat "op voorstel van de Minister tot wiens bevoegdheid het vervoer te land behoort, de Koning het tarief bepaalt van de retributies te heffen voor de gehele of gedeeltelijke dekking van de bestuurs-, controle- en toezichtskosten nodig voor de toepassing van de in dit artikel bedoeld reglementen";

Artikel 23undecies, paragraaf 2, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, verleent de bevoegdheid aan de Minister bevoegd voor het Wegverkeer om elke twee jaar op 1 januari, en voor de eerste keer in 2012, de in artikel 23, paragraaf 1, vermelde bedragen aan te passen, met dien verstande dat de stijging van het totaal van de bedragen niet meer mag bedragen dan de evolutie van de gezondheidsindex van de maand november van het voorgaande jaar;

Sinds de zesde staatshervorming is het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest bevoegd voor de keuringen van voertuigen;

Vandaar dat deze omzendbrief voorziet in de toepassing van artikel 23undecies, paragraaf 2, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, en aldus de bedragen vermeld in artikel 23undecies, paragraaf 1, worden aangepast aan de gezondheidsindex.

Artikel 1.De bedragen van de door de erkende instellingen voor autokeuringen te innen vergoedingen vermeld in artikel 23undecies, paragraaf 1, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, worden aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex.

De nieuwe bedragen zijn : 1° volledige keuring volgens bijlage 15, behalve de punten 1.1.17, 1.6, 7.9, 7.10 en 8.2 en de remtest met geladen voertuigen : a) van een personenauto, auto voor dubbel gebruik, minibus of lijkauto : 31,70 EUR;b) van een autobus of autocar : 56,50 EUR; c) van een lichte vrachtauto of een kampeerauto waarvan de maximale toegelaten massa 3.500 kg niet overtreft : 35,70 EUR; d) van een vrachtauto, trekker of een kampeerauto waarvan de maximale toegelaten massa groter is dan 3.500 kg : 56,50 EUR; e) van een aanhangwagen of een oplegger waarvan de maximale toegelaten massa 3.500 kg niet overtreft : 31,70 EUR; f) van een aanhangwagen of een oplegger waarvan de maximale toegelaten massa groter is dan 3.500 kg : 46,70 EUR. 2° gedeeltelijke keuring van een voertuig : a) op verzoek van een bevoegde persoon : 12,60 EUR;b) ingevolge een administratieve keuring of herkeuring : 8,00 EUR;c) ingevolge een technische herkeuring : 12,60 EUR;d) keuring van de koppelingsinrichting voor de voertuigen die geen aanhangwagens slepen waarvan de maximaal toegelaten massa 750 kg overtreft : 12,60 EUR. 3° keuring van de overeenstemming met de in het proces-verbaal van goedkeuring of het Europees gelijkvormigheidsbewijs opgenomen gegevens tijdens een eerste periodieke of volledige keuring, en tijdens de eerste van deze keuringen na de inschrijving op naam van een andere titularis, van een voertuig waarvan de maximale toegelaten massa : a) de 3.500 kg niet overtreft : 4,00 EUR; b) hoger is dan 3.500 kg : 12,60 EUR. 4° toeslag voor een laattijdige volledige keuring van een voertuig : - in de eerste maand : 8,00 EUR; - tijdens de tweede en derde maand : 11,50 EUR; - tijdens de vierde, vijfde en zesde maand : 17,30 EUR; - na de zesde maand : 28,80 EUR. 5° wegen van een voertuig : 15,00 EUR.6° opstellen, valideren en afleveren van een aanvraag tot inschrijving : 4,00 EUR.7° opstellen en afleveren van een uittreksel uit het goedkeuringsverslag : 8,00 EUR.8° keuring van de inrichting tegen opspattend water : 5,70 EUR.9° gelijkvormigheidskeuring : a) keuring om de gelijkvormigheid van een voertuig vast te stellen en desgevallend afgifte van een als gelijkvormigheidsattest geldend bewijs, zonder opmeten van de remorganen : 77,90 EUR;b) keuring om de gelijkvormigheid van een voertuig vast te stellen en desgevallend afgifte van een als gelijkvormigheidsattest geldend bewijs, met opmeten van de remorganen : 103,80 EUR;c) validering of aflevering van een identificatieplaatje : 8,00 EUR.10° opstellen en afleveren van een verslag voor autocars met het oog op het bekomen van de Duitse "Tempo 100" - machtiging : 25,90 EUR. 11° opstellen en afleveren op vrijwillige basis van een attest ter bevestiging van de keuring betreffende een "groener en veiliger" voertuig volgens bijlage 15, inzonderheid de punten 1.1.17, 1.6 en 8.2, alsook de keuring van de minimale profieldiepte van 2 mm van de banden : 12,60 EUR. 12° afgifte van een duplicaat van elk origineel document dat werd afgeleverd : 12,60 EUR.13° keuring van de lichtdoorlatendheid van de ruiten : 4,00 EUR. 14° "milieukeuring" volgens bijlage 15, punt 8.2 : a) van personenwagens, auto's voor dubbel gebruik, minibussen en kampeerauto's met een motor met compressieontsteking : 12,10 EUR;b) van bedrijfsvoertuigen met een motor met compressieontsteking : 14,40 EUR;c) van voertuigen met een motor met elektrische ontsteking : 4,00 EUR. 15° keuring van de snelheidsbegrenzer en/of tachograaf en van de installatie volgens bijlage 15, punten 7.9 en 7.10 : a) met een snelheidssimulator : 1) voertuigen uitgerust met snelheidsbegrenzer en tachograaf : 30,00 EUR;2) voertuigen die enkel moeten uitgerust worden met een snelheidsbegrenzer en waarvan de sturing verzekerd wordt door een tachograafsignaal : 30,00 EUR;3) voertuigen die enkel moeten uitgerust worden met een snelheidsbegrenzer en waarvan de sturing verzekerd wordt door een ander dan een tachograafsignaal : 15,00 EUR;4) voertuigen enkel uitgerust met een tachograaf : 15,00 EUR.b) visuele keuring zonder snelheidssimulator : 15,00 EUR.16° keuring met het daartoe voorziene toestel van : a) remdoelmatigheid in beladen toestand : - voertuig met hoogstens twee assen : - test met lading : 15,50 EUR; - test met extrapolatie zonder aansluitingen of bediening onder het voertuig : 9,20 EUR; - test met extrapolatie met aansluitingen of bediening onder het voertuig : 33,40 EUR; - voertuig met drie of meer assen : het tarief voor een voertuig met hoogstens twee assen vermeerderd met 6,90 EUR per bijkomende as. b) ophanging : 6,90 EUR;c) verlichting : 6,90 EUR. 17° keuring van de L.P.G.-installatie : a) volledige keuring : 17,30 EUR;b) herkeuring : 12,60 EUR;c) vereenvoudigde keuring : 5,70 EUR.d) LPG vignet : 5,10 EUR. 18° keuring van de N.G.V.-installatie : a) volledige keuring : 17,30 EUR;b) herkeuring : 12,60 EUR;c) vereenvoudigde keuring : 5,70 EUR.d) NGV vignet :5,10 EUR. 19° A.D.R.-keuring : a) volledige keuring : 45,00 EUR;b) herkeuring : 12,60 EUR;c) verlenging van de geldigheidsduur of aflevering van het goedkeuringsdocument : 12,60 EUR.20° keuring inzake kwaliteitsnormen, waaraan de voertuigen gebruikt voor ongeregeld bezoldigd vervoer van personen moeten voldoen : a) keuring per configuratie : 31,70 EUR;b) toeslag voor een eerste keuring : 31,70 EUR;c) toeslag voor een laattijdige aanbieding : - in de eerste maand : 8,00 EUR; - tijdens de tweede en derde maand : 11,50 EUR; - tijdens de vierde, vijfde en zesde maand : 17,30 EUR; - na de zesde maand : 28,80 EUR. 21° keuring van een voertuig na ongeval : a) keuring van de wiel- en chassisgeometrie : 98,60 EUR;b) keuring van de wielgeometrie : 49,60 EUR. 22° keuring volgens bijlage 15 van de punten 1.1.17 en 1.6 : 25,30 EUR. 23° kleven van een vignet voor de verlenging van de geldigheid van een handelaars- of proefrittenplaat : 3,40 EUR.24° kleven van een keuringsvignet voor het bevestigen van de geldigheid van de keuring : 5,10 EUR.25° keuring van de inrichting bedoeld in artikel 43, § 5 van dit besluit : 8,00 EUR.26° niet-periodieke keuring volgens bijlage 41 : 57,70 EUR.27° niet-periodieke keuring beperkt tot een visuele keuring (met de keuring van het remsysteem) : 40,40 EUR.28° registratie van de gegevens vermeld in het gelijkvormigheidsattest of in het certificaat van overeenstemming van het voertuig : 2,30 EUR.

Art. 2.De omzendbrief van 23 december 2015Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 23/12/2015 pub. 12/01/2016 numac 2016031007 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministeriële omzendbrief houdende indexering van de bedragen van de door de erkende instellingen voor autokeuringen te innen vergoedingen, de belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen sluiten houdende indexering van de bedragen van de door de erkende instellingen voor autokeuringen te innen vergoedingen, de belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen wordt opgeheven.

Art. 3.De bepalingen van deze omzendbrief zijn van toepassing vanaf 1 januari 2018.

Brussel, 18 december 2017.

B. DEBAETS Staatssecretaris belast met Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheidsbeleid, Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn

^