Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 11 januari 2016

Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 2012 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hoger onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029671
pub.
11/01/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 DECEMBER 2015. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 2012 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hoger onderwijs


De Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media, Gelet op het decreet van 22 februari 2008 houdende verschillende maatregelen betreffende de organisatie en de werking van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hoger onderwijs, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking sluiten houdende regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 13, § 1, 10°, a);

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 juni 2012 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hoger onderwijs;

Gelet op de voordracht van de Voorzitter van de CREF van 7 oktober 2015 en van de Voorzitter van UNECOF van 19 oktober 2015, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 1 juni 2012 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hoger onderwijs, laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 28 september 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° bij punt 1.d) worden de woorden "Mevr. C. VAN LEEMPUT (ULB), plaatsvervangster van Mevr. C. MOUCHERON;" vervangen door de woorden "de heer Ph. EMPLIT (ULB), plaatsvervanger van Mevr. S. CANTER (ULB);" 2° bij punt 7.a) worden de woorden "Mevr. M. DZIKI (UNECOF), plaatsvervanger van de heer Y. VINCENT (UNECOF);" vervangen door de woorden "Mevr. O. MEUNIER (UNECOF), plaatsvervanger van de heer A. SCLEFO (UNECOF);".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 1 december 2015.

J.-Cl. MARCOURT

^