Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 31 augustus 2020
gepubliceerd op 07 september 2020

Ministerieel besluit houdende het verbod op het op de markt brengen van slagroomspuiten van het merk Lacor, model "Sifón crema Aluminio 0,5Lt", met referentie 68500 en EANcode 8 414 271 685 002

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2020015396
pub.
07/09/2020
prom.
31/08/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 AUGUSTUS 2020. - Ministerieel besluit houdende het verbod op het op de markt brengen van slagroomspuiten van het merk Lacor, model "Sifón crema Aluminio 0,5Lt", met referentie 68500 en EANcode 8 414 271 685 002


De Minister van Consumenten, Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel IX.4, § 2, gewijzigd bij de wet van 18 april 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017030176 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake economie sluiten;

Overwegende dat slagroomspuiten van het model 68500 "Sifón crema Aluminio 0,5Lt" en met de EAN-code 8 414 271 685 002 van het merk "Lacor", waarvan de producent "LACOR MENAJE PROFESIONAL, S.L. Barrio San Juan S/C - Apdo. 18, 20570 Bergara (Guipuzkoa) Spanje" is, veilig moeten zijn voor de gebruikers;

Overwegend dat deze producten onderworpen zijn aan artikel 6, § 3, van het koninklijk besluit van 11 juli 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2016 pub. 18/07/2016 numac 2016011296 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden van drukapparatuur sluiten betreffende het op de markt aanbieden van drukapparatuur (hierna KB PED genoemd);

Overwegend dat deze slagroomspuiten niet voldoen aan artikel IX.8, § 2, van het Wetboek van economisch recht (ontbreken op het product van het serienummer, van het nominale aantal te doorboren gaspatronen, van de vermelding van de waarde van de maximaal toelaatbare druk PS en toelaatbare bedrijfstemperatuur TS, ontbreken in de gebruiksinstructies van waarschuwingen voor risico's in verband met verkeerd gebruik en van belangrijke voorzorgsmaatregelen die de gebruiker moet nemen of in acht moeten nemen);

Overwegende dat deze producten niet voldoen aan de vereisten inzake drukbestandheid (punten 3.3.6 bestandheid tegen de hydrostatische testdruk Pt, 3.3.5 meetbeproeving van de normale werkingsdruk Pf na test en 3.3.8 test bij barstdruk Pr) noch aan de vereisten inzake drukbestandheid na val (punten 3.3.6 bestandheid tegen hydrostatische testdruk Pt na val en 3.3.8 test bij barstdruk Pr na val), voorgeschreven door de Franse norm "NF D 21-901 : Articles culinaires - Siphons culinaires à usage domestique - Exigences de sécurité, 16 november 2013";

Overwegende dat deze slagroomspuiten een risico vormen dat verband houdt met de druk vanwege het ontbreken van voldoende en begrijpelijke bedieningsinstructies voor veilig gebruik;

Overwegende dat deze slagroomspuiten een risico inhouden dat verband houdt met de druk vanwege het niet naleven van de vereisten van de norm NF D 21-901, beschouwd als regels van goede praktijk om hun veilige gebruik te garanderen;

Overwegende dat, ingevolge deze vaststellingen, deze slagroomspuiten niet voldoen aan de vereisten van het KB PED, noch aan artikel IX.2 van het Wetboek van economisch recht en dat ze als gevaarlijke producten moeten worden beschouwd;

Overwegende dat de tekortkomingen van deze slagroomspuiten en de verplichtingen van de producenten in geval van stopzetting van de verkoop van gevaarlijke producten werden meegedeeld per aangetekende brief van 9 november 2019, per e-mail van 26 november 2019 en per aangetekende brief van 4 december 2019 aan "LACOR MENAJE PROFESIONAL, SL Barrio San Juan S/C - Apdo. 18, 20570 Bergara (Guipuzkoa) Spanje";

Overwegende dat de bovenvermelde brieven en e-mail gelden als raadpleging in de zin van artikel IX.4, § 2, van het Wetboek van economisch recht;

Overwegende dat de firma LACOR MENAJE PROFESIONAL, S.L. niet heeft geantwoord op onze raadplegingsbrief in de zin van artikel IX.4, § 2, van het Wetboek van economisch recht en op onze verschillende verzoeken;

Overwegende dat de firma LACOR MENAJE PROFESIONAL, S.L. niet heeft kunnen aantonen dat deze slagroomspuiten voldoen aan de vereisten van het KB PED en aan artikel IX.2 van het Wetboek van economisch recht;

Overwegend dat het, in het belang van de veiligheid van de gebruikers, noodzakelijk is om te voorkomen dat deze slagroomspuiten zich op de Belgische markt bevinden, Besluit :

Artikel 1.Het op de markt brengen van slagroomspuiten van het model 68500 "Sifón crema Aluminio 0,5Lt" en met EAN-code 8 414 271 685 002 van het merk Lacor, geproduceerd door LACOR MENAJE PROFESIONAL, S.L., Barrio San Juan S/C - Apdo. 18, 20570 Bergara (Guipuzkoa) Spanje, is verboden.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 31 augustus 2020.

N. MUYLLE

^