Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 27 november 2023
gepubliceerd op 06 februari 2024

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 2020 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Cultuur

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2023047841
pub.
06/02/2024
prom.
27/11/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 NOVEMBER 2023. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020031077 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Hogere Raad voor Cultuur sluiten houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Cultuur


De minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 3 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen;

Gelet op het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe cultuurbestuur, artikelen 3, 4, 20 en 21;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2014 pub. 13/10/2014 numac 2014029621 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot uitvoering van het decreet van 3 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe cultuurbestuur;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 juni 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020031077 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Hogere Raad voor Cultuur sluiten houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Cultuur ;

Overwegende dat door het aftreden van mevrouw Rachel BRAHY op 16 oktober 2023 het mandaat van plaatsvervangend lid dat oorspronkelijk aan mevrouw Bernadette BONNIER was toegekend, van kracht wordt;

Overwegende echter de terugtrekking van mevrouw BONNIER ;

Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 16 juni 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020031077 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Hogere Raad voor Cultuur sluiten houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Cultuur ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe cultuurbestuur wordt vervangen door : "De volgende personen worden benoemd tot lid van de Hoge Raad voor Cultuur voor een termijn van vijf jaar:

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

1) Als deskundigen

a) uit de onderwijswereld

HAJJI Radwan

Bruno GOOSSE

b) werkzaam als kunstenaar

Benjamin SCHOOS SERRON Dominique (f)

COYETTE Olivier PASTECCHIA Sonia

c) een grondige kennis hebben van het cultuurbeleid van de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap of een lidstaat van de "Organisation internationale de la Francophonie"

SOTIAUX Daniel


d) van wie het profiel een aanvulling vormt op deze van de punten a) tot en met c)


Art.2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de datum van ondertekening ervan.

Brussel, 27 november 2023.

De Vicepresident en minister van Kind, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten, B. LINARD

^