Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 25 januari 2021
gepubliceerd op 28 januari 2021

Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 11 december 2020 betreffende de toekenning van een tegemoetkoming ten gunste van de inrichtingen die sinds 2 november 2020 per beslissing zijn gesloten in het kader van de crisis in verband met het coronavirus COVID-19 et tot wijziging van diverse regelgevingen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021040222
pub.
28/01/2021
prom.
25/01/2021
ELI
eli/besluit/2021/01/25/2021040222/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

25 JANUARI 2021. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 11 december 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 11/12/2020 pub. 21/12/2020 numac 2020016430 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een tegemoetkoming ten gunste van de inrichtingen die sinds 2 november 2020 per beslissing zijn gesloten in het kader van de crisis in verband met het coronavirus COVID-19 et tot wijziging van diverse regelgevingen sluiten betreffende de toekenning van een tegemoetkoming ten gunste van de inrichtingen die sinds 2 november 2020 per beslissing zijn gesloten in het kader van de crisis in verband met het coronavirus COVID-19 et tot wijziging van diverse regelgevingen


De Minister van Economie, Gelet op het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen, inzonderheid op de artikelen 10 en 19;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 11 december 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 11/12/2020 pub. 21/12/2020 numac 2020016430 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een tegemoetkoming ten gunste van de inrichtingen die sinds 2 november 2020 per beslissing zijn gesloten in het kader van de crisis in verband met het coronavirus COVID-19 et tot wijziging van diverse regelgevingen sluiten betreffende de toekenning van een tegemoetkoming ten gunste van de inrichtingen die sinds 2 november 2020 per beslissing zijn gesloten in het kader van de crisis in verband met het coronavirus COVID-19 et tot wijziging van diverse regelgevingen, inzonderheid op artikel 3, vierde lid;

Gelet op het rapport van 15 januari 2017 opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 januari 2021;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 19 januari 2021;

Gelet op advies 68.721/2 van de Raad van State, gegeven op 25 januari 2021, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/10/2020 pub. 28/10/2020 numac 2020010455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken sluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 1 november 2020;

Gelet op de verplichting voor de ondernemingen die sinds 2 november 2020 als niet-essentieel worden beschouwd, om hun activiteiten stop te zetten;

Overwegende dat de ondernemingen getroffen door deze nieuwe sluitingsmaatregelen hun omzet fors zien dalen, of zelfs helemaal verdwijnen, en dat hierdoor het inkomen van de ondernemers en van hun werknemers in het gedrang komt;

Overwegende dat deze steun onder meer tot doel heeft om een golf van faillissementen te voorkomen onder de ondernemingen die prangende liquiditeitsproblemen ondervinden ten gevolge van de crisis;

Overwegende dat de in dit besluit toegelaten sectoren ook onder de sluitingsverplichting vallen, waarin is voorzien bij het ministerieel besluit van 28 oktober, zoals gewijzigd op 1 november 2020;

Overwegende dat het derhalve noodzakelijk is, om niet discriminerend te zijn, ze in de toegelaten sectoren op te nemen;

Overwegende dat dit besluit bijgevolg ook met terugwerkende kracht moet worden toegepast tot de datum van inwerkingtreding van voornoemd besluit van de Waalse Regering van 11 december 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 11/12/2020 pub. 21/12/2020 numac 2020016430 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een tegemoetkoming ten gunste van de inrichtingen die sinds 2 november 2020 per beslissing zijn gesloten in het kader van de crisis in verband met het coronavirus COVID-19 et tot wijziging van diverse regelgevingen sluiten, namelijk 21 december 2020;

Overwegende dat de dringende noodzakelijkheid verantwoord is, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit ministerieel besluit wordt verstaan onder : 1° het besluit van de Waalse Regering van 11 december 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 11/12/2020 pub. 21/12/2020 numac 2020016430 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een tegemoetkoming ten gunste van de inrichtingen die sinds 2 november 2020 per beslissing zijn gesloten in het kader van de crisis in verband met het coronavirus COVID-19 et tot wijziging van diverse regelgevingen sluiten: het besluit van de Waalse Regering 11 december 2020 betreffende de toekenning van een tegemoetkoming ten gunste van de inrichtingen die sinds 2 november 2020 per beslissing zijn gesloten in het kader van de crisis in verband met het coronavirus COVID-19 et tot wijziging van diverse regelgevingen;2° NACE-BEL-code: de activiteitennomenclatuur uitgewerkt door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NACE-BEL 2008) in ééngemaakt Europees verband, opgelegd bij Verordening (EEG) nr.3037/90 van 9 oktober 1990 van de Raad betreffende de statistieke nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 761/93 van de Commissie van 24 maart 1993, bij Verordening (EG) nr. 29/2002 van 19 december 2001, bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europese Parlement en van de Raad van 29 september 2003 en bij Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europese Parlement en van de Raad van 20 december 2006; 3° de tegemoetkoming: de tegemoetkoming die overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 11 december 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 11/12/2020 pub. 21/12/2020 numac 2020016430 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een tegemoetkoming ten gunste van de inrichtingen die sinds 2 november 2020 per beslissing zijn gesloten in het kader van de crisis in verband met het coronavirus COVID-19 et tot wijziging van diverse regelgevingen sluiten wordt toegekend.

Art. 2.Overeenkomstig artikel 3, lid 4, van het besluit van de Waalse Regering van 11 december 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 11/12/2020 pub. 21/12/2020 numac 2020016430 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een tegemoetkoming ten gunste van de inrichtingen die sinds 2 november 2020 per beslissing zijn gesloten in het kader van de crisis in verband met het coronavirus COVID-19 et tot wijziging van diverse regelgevingen sluiten worden volgende activiteitengebieden toegelaten tot het voordeel van de tegemoetkoming: 1° 95.230 van de NACE-BEL-code; 2° 96.095 van de NACE-BEL-code.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 21 december 2020.

Namen, 25 januari 2021.

W. BORSUS

^