Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 20 maart 2014
gepubliceerd op 03 april 2014

Ministerieel besluit houdende het verlenen van specifieke delegaties inzake het sportinfrastructuurplan aan de secretaris-generaal van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media

bron
vlaamse overheid
numac
2014035377
pub.
03/04/2014
prom.
20/03/2014
ELI
eli/besluit/2014/03/20/2014035377/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Cultuur, Jeugd, Sport en Media


20 MAART 2014. - Ministerieel besluit houdende het verlenen van specifieke delegaties inzake het sportinfrastructuurplan aan de secretaris-generaal van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media


De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, gewijzigd bij de decreten van 7 mei 2004, 15 juli 2005, 23 juni 2006, 22 december 2006, 27 april 2007, 12 december 2008, 19 december 2008, 16 maart 2012, 5 juli 2013 en 22 november 2013;

Gelet op het decreet van 23 mei 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/05/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008202798 bron vlaamse overheid Decreet betreffende een inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering type decreet prom. 23/05/2008 pub. 08/12/2008 numac 2008036331 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 sluiten betreffende een inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering, artikel 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008202799 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 23 mei 2008 betreffende een inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering sluiten ter uitvoering van het decreet van 23 mei 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/05/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008202798 bron vlaamse overheid Decreet betreffende een inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering type decreet prom. 23/05/2008 pub. 08/12/2008 numac 2008036331 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 sluiten betreffende een inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering, artikel 23;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid sluiten tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries, artikel 18;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009035687 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010, 7 juli 2010, 24 september 2010, 19 november 2010, 13 mei 2011, 10 juni 2011, 9 september 2011, 14 oktober 2011, 18 oktober 2013, 13 december 2013, 20 december 2013 en 17 januari 2014;

Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 21 januari 2014 van de opstart van de gunningsprocedure en van het bestek van de onderhandelingsprocedure voor de derde cluster kunstgrasvelden;

Overwegende dat, met het oog op een efficiënte uitvoering van het Vlaams Sportinfrastructuurplan, en in het bijzonder de geclusterde toewijzing van de realisatie van de derde cluster kunstgrasvelden, het aangewezen is sommige bevoegdheden met betrekking tot het verder verloop van de gunningsprocedure voor de opdracht van derde cluster kunstgrasvelden te delegeren aan de secretaris-generaal van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° het departement: het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media;2° de secretaris-generaal: het personeelslid belast met de leiding van het departement, vermeld in 1°.

Art. 3.In het kader van het decreet van 23 mei 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/05/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008202798 bron vlaamse overheid Decreet betreffende een inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering type decreet prom. 23/05/2008 pub. 08/12/2008 numac 2008036331 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 sluiten betreffende een inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering, en het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008202799 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 23 mei 2008 betreffende een inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering sluiten ter uitvoering van het decreet van 23 mei betreffende een inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering, zoals gewijzigd, is de secretaris-generaal gemachtigd om de gunningsprocedure derde cluster kunstgrasvelden ten behoeve van lokale besturen te voeren namens de Vlaamse Gemeenschap.

Deze machtiging heeft betrekking op het stellen van alle uitvoeringshandelingen die dienen te worden genomen in het kader van de voormelde gunningsprocedure voorafgaand aan de sluiting van de opdracht, waaronder onder meer de vaststelling van aanvullingen aan en verduidelijkingen van de opdrachtdocumenten, voor zover geen substantiële wijzigingen worden aangebracht ten aanzien van het voorwerp van de opdracht, het ontvangen en beoordelen van de offertes, het opstarten van een onderhandelingsprocedure voor zover enkel onregelmatige of onaanvaardbare offertes zouden worden ingediend, het voeren van de communicatie met alle betrokken partijen bij de gunningsprocedure, en het opmaken van een gemotiveerd voorstel van gunningsbeslissing.

Art. 4.Bij gebruik van de delegaties in dit besluit plaatst de delegatiehouder boven de vermelding van haar of zijn graad en handtekening de formule: "Namens de Vlaamse minister, bevoegd voor de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven".

Art. 5.De bij dit besluit verleende delegaties worden tevens verleend aan het personeelslid die met de waarneming van de functie van secretaris-generaal is belast of die haar of hem vervangt bij tijdelijke afwezigheid of verhindering.

In geval van tijdelijke afwezigheid of verhindering plaatst het betrokken personeelslid boven haar of zijn volledige naam, graad en handtekening tevens de formule: "Voor de secretaris-generaal, afwezig".

Art. 6.Dit besluit wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op de dag van de ondertekening.

Brussel, 20 maart 2014.

De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Ph. MUYTERS

^