Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 16 december 2019
gepubliceerd op 13 januari 2020

Ministerieel besluit houdende de vaststelling van het Compendium voor Monsterneming en Analyse

bron
vlaamse overheid
numac
2020010035
pub.
13/01/2020
prom.
16/12/2019
ELI
eli/besluit/2019/12/16/2020010035/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Omgeving


16 DECEMBER 2019. - Ministerieel besluit houdende de vaststelling van het Compendium voor Monsterneming en Analyse


DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME, Gelet op het decreet van 23 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2011 pub. 28/02/2012 numac 2012035118 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen sluiten betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, artikel 7;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2010 pub. 01/02/2011 numac 2011035078 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu sluiten tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu, artikel 45 § 1 laatste lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 februari 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/02/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019030353 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van het Compendium voor Monsterneming en Analyse sluiten houdende de vaststelling van het Compendium voor de Monsterneming en Analyse;

Overwegende dat ten gevolge van internationale en gewestelijke ontwikkelingen en recent onderzoek aanpassingen aan de bestaande methoden noodzakelijk zijn;

Overwegende dat de verschillende publicatiedata in het Belgische Staatsblad van de compendia vermeld in VLAREL de gewenste, simultane inwerkingtreding bij de laboratoria ernstig bemoeilijkt en dat de rechtszekerheid van de meetresultaten hierdoor in het gedrang komt;

Overwegende dat we de wijzigingen in de compendia, vermeld in VLAREL, gelijktijdig op 15 januari van elk kalenderjaar willen laten inwerkingtreden;

Besluit :

Artikel 1.Het Compendium voor Monsterneming en Analyse in het kader van het Materialendecreet en het Bodemdecreet, afgekort CMA, en de bijhorende inhoudstabel, gevoegd als bijlage bij dit besluit, worden goedgekeurd.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 14 februari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/02/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011589 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2014 tot benoeming van de leden van de Algemene raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat sluiten houdende de vaststelling van het Compendium voor Monsterneming en Analyse wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 15 januari 2020.

Brussel, 16 december 2019.

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Z. DEMIR

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^