Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 16 april 2013
gepubliceerd op 30 juli 2013

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013204239
pub.
30/07/2013
prom.
16/04/2013
ELI
eli/besluit/2013/04/16/2013204239/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 APRIL 2013. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013


De Minister-President, De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 19 december 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012027186 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014006 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning bedoeld in het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001027089 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2001/MINFP/001 inzake de gewaarborgde jaarlijkse bezoldiging type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001027090 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2001/MINFP/002 inzake de compensatie voor wettelijke en reglementaire feestdagen die in 2001 samenvallen met een niet-werkdag sluiten betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 33.03 en 43.03, programma 11 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 11 september 2008, 15 oktober 2009 en 10 november 2010 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van Interreg IV A, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Interreg IV A - Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 3 : Versterking van het gevoel deel uit te maken van een gemeenschappelijke ruimte via een beter aanbod en een vlottere toegang toe de grensoverschrijdende diensten;

Maatregel 3.1 : De toegang tot het aanbod van dienstenverleningen en uitrustingen inzake gezondheid en welzijn voor de grensoverschrijdende bevolkingen optimiseren;

Titel : Pistes voor de verbetring van de praktische regels voor de sociale begeleiding inzake huisvesting;

Operator : "Habitat et Participation VZW";

Basisallocatie : 33.03.11;

Vereffeningskredieten : 9.084,56 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 301FWA 0089 F;

Titel : Pistes voor de verbetering van de praktische regels voor de sociale begeleiding inzake huisvesting;

Operator : "RELOGEAS VZW";

Basisallocatie : 33.03.11;

Vereffeningskredieten : .16.369,91 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 301FWA 0089 F;

Interreg IV A - Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 2 : De Ruimte : de levenskwaliteit verbeteren, de aantrekkingskracht van de grondgebieden en de milieubescherming versterken;

Maatregel 2.1 : Verbetering van de mobiliteit in de Grote Regio;

Titel : "Habitreg.Net";

Operator : "Fondation rurale de Wallonie";

Basisallocatie : 33.03.11;

Vereffeningskredieten : 14.413,89 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 201WLL 0052 F;

Interreg IV A - Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling en bevordering van de identiteit van het grensoverschrijdend grondgebied via cultuur en toerisme;

Maatregel 2.1 : Ontwikkeling van een geïntegreerd toeristisch aanbod;

Titel : "PISTES";

Operator : Stad Doornik;

Basisallocatie : 43.03.11;

Vereffeningskredieten : 225.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 201FWA 0016 F, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vereffeningskredieten ten belope van 265 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar programma 11 van organisatieafdeling 16.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 11 van organisatieafdeling 16 en van programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EURO)

Basisallocatie

Initieel krediet

Overdracht

Aangepast krediet

VK

OK

VK

OK

VK

OK

OA 16 33.03.11

0

0

-

+ 40

0

40

OA 16 39.09.06.

0

0

-

+ 225

0

225

OA 32 39.09.06.

57.251

102.142

-

- 265

57.251

101.877


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 16 april 2013.

R. DEMOTTE J.-M. NOLLET

^