Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 15 oktober 2021
gepubliceerd op 02 juni 2022

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021

bron
waalse overheidsdienst
numac
2022202451
pub.
02/06/2022
prom.
15/10/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 OKTOBER 2021. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021


De Minister-President van het Waalse Gewest, De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren, De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 17 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2020 pub. 01/03/2021 numac 2021030325 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 17/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020044552 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021, inzonderheid op artikel 39;

Gelet op het decreet van 15 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2021 pub. 28/09/2021 numac 2021033016 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering tijdens haar zitting van 16 september 2021;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 september 2021;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 12.03 en 14.01, programma 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021, om te zorgen voor het onderhoud en het herstel van de onbevaarbare waterlopen na de overstromingen van juli 2021, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggings- en vereffeningskredieten ten belope van 23.716 duizend EUR overgedragen van programma 08 van organisatieafdeling 10 naar programma 12 van organisatieafdeling 15.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 08 en 12 van de organisatieafdelingen 10 en 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet na 1ste aanpassing en overdrachtsbesluiten

Overdracht

Aangepast krediet

VAK

VEK

VAK

VEK

VAK

VEK

OA 10 - 01.02.08

498.397

163.054

-23.716

-23.716

474.681

139.338

OA 15 - 12.03.12

1.793

2.269

+2.420

+2.420

4.213

4.689

OA 15 - 14.01.12

4.674

4.973

+21.296

+21.296

25.970

26.269


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 15 oktober 2021.

E. DI RUPO J.-L. CRUCKE C. TELLIER

^