Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 15 april 2024
gepubliceerd op 18 april 2024

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 maart 1997 houdende oprichting en samenstelling van het basisoverlegcomité bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2024003696
pub.
18/04/2024
prom.
15/04/2024
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 APRIL 2024. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 maart 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/03/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997012166 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot uitvoering, wat het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid betreft, van artikel 94, § 2, b, van de programmawet van 30 december 1988 sluiten houdende oprichting en samenstelling van het basisoverlegcomité bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie


De Minister van Justitie, Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, artikel 10, § 1 gewijzigd bij de wet van 19 juli 1983;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, artikel 34, tweede lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 en artikel 42, § 1, tweede lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 maart 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/03/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997012166 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot uitvoering, wat het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid betreft, van artikel 94, § 2, b, van de programmawet van 30 december 1988 sluiten houdende oprichting en samenstelling van het basisoverlegcomité bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie;

Overwegende het koninklijk besluit van 13 april 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008002060 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 1 februari 2024 uitgebracht door het hoog overlegcomité, opgericht in het gebied van het Sectorcomité I - Algemeen bestuur;

Overwegende dat de samenstelling van het basisoverlegcomité van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie moet worden aangepast als gevolg van de institutionele hervormingen die hebben plaatsgevonden in het beheer van federale wetenschappelijke instellingen;

Besluit :

Artikel 1.Artikel 3 van het ministerieel besluit van 20 maart 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/03/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997012166 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot uitvoering, wat het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid betreft, van artikel 94, § 2, b, van de programmawet van 30 december 1988 sluiten houdende oprichting en samenstelling van het basisoverlegcomité bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie wordt vervangen als volgt: " De Directeur-generaal van het Nationaal instituut voor Criminalistiek en Criminologie zit het basisoverlegcomité voor. In geval van afwezigheid of verhindering, wordt hij vervangen door één van de titularissen van de staf- of leidinggevende functies bepaald in het tweede lid.

De afvaardiging van de overheid omvat bovendien volgende leden : a) de directeur van de ondersteunende dienst ;b) de operationeel directeur Criminalistiek c) de operationeel directeur Criminologie. Bij afwezigheid van één van de titularissen van de staf- of leidinggevende functies bepaald in het tweede lid wordt deze vervangen door een diensthoofd van niveau A of door een hoofd van een wetenschappelijke dienst van zijn directie".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, op 15 april 2024.

P. VAN TIGCHELT

^