Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 14 september 2022
gepubliceerd op 12 december 2022

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 2020 tot benoeming van de leden van de Hogere Raad voor Cultuur

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2022042323
pub.
12/12/2022
prom.
14/09/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 SEPTEMBER 2022. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020031077 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Hogere Raad voor Cultuur sluiten tot benoeming van de leden van de Hogere Raad voor Cultuur


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen ;

Gelet op het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur, de artikelen 3, 4, 20 en 21 ;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2014 pub. 13/10/2014 numac 2014029621 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur ;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 juni 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020031077 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Hogere Raad voor Cultuur sluiten tot benoeming van de leden van de Hogere Raad voor Cultuur ;

Overwegende de bijkomende oproep tot kandidaten bekendgemaakt op 29 maart 2022 ter aanvulling van sommige adviesorganen die werden opgericht met toepassing van het bovenvermelde decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten;

Overwegende de kandidaturen van de heren Bruno GOOSE en Erik LUBUKAYI ;

Overwegende dat deze kandidaturen werden ingediend binnen de termijn voorzien in artikel 6 van het hierboven vermelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten;

Dat ze allemaal ontvankelijk zijn voor zover ze aan de vereisten van artikel 5 § 4 van voornoemd besluit beantwoorden;

Overwegende de vergelijking van de kwalificaties en verdiensten van de kandidaten, uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten van artikel 7 § 1 van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten, evenals de adviezen gegeven door de erkende beroepsfederaties overeenkomstig artikel 7 § 2 van hetzelfde besluit; (...) Overwegende bovendien de aanstelling door de politieke partijen die een erkende parlementaire fractie vormen binnen het Parlement van de Franse Gemeenschap van een paar vertegenwoordigers met een hoge mate van transversale expertise op het gebied van cultuurbeleid overeenkomstig artikel 20, 6° het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten;

Overwegende de ontslagneming op 22 maart 2022 van Mevr. Anne De GAND, plaatsvervangende vertegenwoordigster van de partij Ecolo ;

Overwegende de aanstelling door de partij Ecolo, ter vervanging van deze, van Mevr. Pascale BARRET;

Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 16 juni 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020031077 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Hogere Raad voor Cultuur sluiten tot benoeming van de leden van de Hogere Raad voor Cultuur ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur, wordt vervangen als volgt : « Worden benoemd tot lid van de Hogere Raad voor Cultuur voor een periode van vijf jaar :

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

1) Als deskundige...

a) uit het onderwijswereld

HAJJI Radwan

GOOSE Bruno

b) die als kunstenaar werkzaam zijn

SCHOOS Benjamin SERRON Dominique (f)

COYETTE Olivier PASTECCHIA Sonia

c) met een grondige kennis van het cultuurbeleid van de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap of een land dat lid is van de Internationale Organisatie van de Francophonie

VERBERT Christian

SOTIAUX Daniel

d) wiens profiel een aanvulling vormt op het onder a) tot en met c) bedoelde profiel

BRAHY Rachel

BONNIER Bernadette

2) Als vertegenwoordiger van een ideologische en filosofische strekking

PS

HANIQUE Julie

GIARGERI Patricia

MR

LEGROS Vincent

BENKOSKI Henri

Ecolo

BRATZLAVSKY Carine

BARRET Pascale

PTB

DI LENA Alberto

RIEBERGHE Daniel

LE

PROVOST Séverine

GERARD Julie


Art.2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 14 september 2022.

B. LINARD

^