Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 14 september 2022
gepubliceerd op 08 december 2022

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor Schriften en Boek ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe cultuurbestuur

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2022042313
pub.
08/12/2022
prom.
14/09/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 SEPTEMBER 2022. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 29/09/2020 numac 2020043119 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor geschriften en het boek ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042821 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor het cultureel patrimonium ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten houdende benoeming van de leden van de Commissie voor Schriften en Boek ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe cultuurbestuur


De minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 3 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen, gewijzigd bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe cultuurbestuur;

Gelet op het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe cultuurbestuur, gewijzigd bij het decreet van 25 juni 2020, artikelen 3, 4 en 77;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2014 pub. 13/10/2014 numac 2014029621 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot uitvoering van het decreet van 3 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe cultuurbestuur;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 29/09/2020 numac 2020043119 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor geschriften en het boek ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042821 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor het cultureel patrimonium ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten houdende benoeming van de leden van de Commissie voor Schriften en Boek, ingesteld bij voornoemd besluit van 28 maart 2019;

Overwegende het aftreden van de heer Daniel Droixhe op 31 maart 2022 en mevrouw Fabienne Blanchut op 2 juni 2022;

Overwegende de op 29 maart 2022 bekendgemaakte aanvullende oproep tot kandidaatstelling met het oog op de aanvullende van de verschillende adviesorganen die krachtens het bovengenoemde decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten zijn ingesteld;

Overwegende de kandidatuur van mevrouw Alexia PSAROLIS ;

Overwegende dat dit verzoek is ingediend binnen de termijn van artikel 6 van voornoemd besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten;

Dat de kandidatuur ontvankelijk is voor zover zij voldoet aan de vereisten van artikel 5, § 4, van genoemd besluit;

Overwegende de analyse van de kwalificaties en verdiensten van de kandidaat, uitgevoerd door de diensten van de Regering overeenkomstig de voorschriften van artikel 7 § 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten, alsook de adviezen ingediend door de erkende beroepsfederaties overeenkomstig artikel 7 § 2 van datzelfde besluit;

Overwegende dat mevrouw PSAROLIS voldoet aan de voorwaarden om in de Commissie Schriften en Boek te worden benoemd;

Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het besluit van 5 augustus 2020 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Schriften en Boek, ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe cultuurbestuur, wordt vervangen door: "Tot lid van de Commissie voor Schriften en Boek worden benoemd voor een periode van drie jaar:

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

1° ) als deskundigen werkzaam als boekhandelaar, waaronder ten minste...

een in kinderliteratuur

ALLAEYS Gaëlle

PORNEL Aline

een in de Belgische Franstalige literatuur

VACCARI Enrico

TORRES Alexandre

een in strips

DELVOYE Quentin

SCHELKENS Laurent

een in de geesteswetenschappen

MANGEZ Catherine


DEVALCK Alain HAEGELSTEEN Eric HERMAN Ariane SYMONS Véronique

DELBEKE Eva PEETERS Didier VERSCHUEREN Olivier DANBLON Déborah

2° ) als deskundigen die zich bezighouden met het uitgeven van boeken, met inbegrip van...

twee in de jeugdliteratuur

DESCHAMP, Fanny ROLAND, Mélanie


twee in de algemene literatuur

GODIN, Mélanie DE MÜELENAERE, Pierre


twee in strips

HENNE, William VAN MEERBEECK Gauthier

NOEL, Stéphane

twee in de endogene regionale literatuur

FAUCONNIER Jean-Luc FRANKINET Baptiste


een in de geesteswetenschappen

CASSART, Nicolas


een in school publishing


één in kunst/erfgoed

ROLLAND, Alexandra


SILLEN, Robert

3° ) als deskundige werkzaam als auteur of illustrator en die ten minste twee werken heeft gepubliceerd, waarvan ten minste...

vier actief in de kinderliteratuur

KAVIAN, Eva LEMAITRE, Pascal PETEN, Chantal QUEVY, Anne /


vijf in de algemene literatuur

DELLISSE, Luc JUILLARD, Yvain /


vier in strips

THIVET, Jean-Philippe LAMBE, Eric LORHO, Joanna DUPRET, Annabelle

/ MAIER, Corinne

vier in de endogene regionale literatuur

DEWEZ Joseph RAK Annie BIEBUYCK Alexandra /

4° ) als deskundigen op cultureel gebied die een activiteit uitoefenen als journalist, onderwijzer, academicus of bibliothecaris, waaronder inzonderheid ...

twee in de endogene regionale filologie en literatuur

HERLIN Michèle DELMOTTE Bruno

ANDRE Carole

een in strips

COLLIGNON, Stéphane

CRUCIFIX, Benoît

een in kinderliteratuur

VAN DEN BOSSCHE Brigitte

CAUWE, Lucie

drie bibliothecarissen

COURTOY, Mathieu GARCIA GUILLEN, Emilie GILLES Helen

/ LEMAIRE Roseline ASSBAYHI Hanae

drie houders van het Belgische onderwijs in de Franse taal aan de universiteiten van de Franse Gemeenschap

DESSY Clément DENIS, Benoit PIRET, Pierre

/

GOUKENS, Lode COLLART, Muriel

PSAROLIS, Alexia WALLEZ, Natacha


Art. 2.Dit besluit wordt van kracht op de datum van ondertekening.

Brussel, 14 september 2022.

B. LINARD

^