Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 14 februari 2014
gepubliceerd op 26 februari 2014

Ministerieel besluit houdende delegatie van de bevoegdheid tot het toekennen van subsidies in het kader van de gesloten projectoproep `ESKIMO - Stimuleren van de ESCO-markt voor kmo's'

bron
vlaamse overheid
numac
2014035218
pub.
26/02/2014
prom.
14/02/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Economie, Wetenschap en Innovatie


14 FEBRUARI 2014. - Ministerieel besluit houdende delegatie van de bevoegdheid tot het toekennen van subsidies in het kader van de gesloten projectoproep `ESKIMO - Stimuleren van de ESCO-markt voor kmo's'


De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, Gelet op het decreet van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 sluiten houdende de bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002, artikel 41, § 4, c);

Gelet op het decreet van 20 december 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012029551 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de ontvangstenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013, artikel 127, vierde lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries sluiten tot regeling van de delegatie van de beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, artikel 18;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009035687 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013;

Overwegende dat het, met het oog op een efficiënte beleidsuitvoering, raadzaam is om de bevoegdheid voor het toekennen van subsidies in het kader van de gesloten projectoproep `ESKIMO - Stimuleren van de ESCO-markt voor kmo's' te delegeren aan het hoofd van het intern verzelfstandigd zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Ondernemen;

Overwegende dat het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries sluiten tot regeling van de delegatie van de beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid een dergelijke delegatie toestaat, op voorwaarde dat ze geregeld wordt in een ministerieel besluit dat in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd wordt, Besluit :

Artikel 1.Het hoofd van het intern verzelfstandigd zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Ondernemen heeft delegatie voor het werkjaar 2014 om in het kader van de gesloten projectoproep `ESKIMO - Stimuleren van de ESCO-markt voor kmo's', de best geschikte projecten te selecteren en er de subsidie aan toe te kennen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 14 februari 2014.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

^