Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 13 juli 2012
gepubliceerd op 29 november 2012

Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Rixensart

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2012029481
pub.
29/11/2012
prom.
13/07/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

13 JULI 2012. - Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Rixensart


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009029690 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken sluiten betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juni 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999029488 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vastlegging, voor het schooljaar 1999-2000, van de lestijdendotaties en de aanpassingscoëfficiënten voor de lestijdendotaties in het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten houdende erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Rixensart;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2011 pub. 27/10/2011 numac 2011029482 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van het decreet van 30 april 2009 betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het Openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken sluiten houdende toepassing van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009029690 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken sluiten betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het Openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken;

Gelet op het advies van de Algemene Dienst Inspectie voor Cultuur van de Franse Gemeenschap, uitgebracht op 8 maart 2012;

Gelet op het advies van de Raad voor Openbare Bibliotheken van de Franse Gemeenschap, uitgebracht op 28 maart 2012;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 mei 2012;

Gelet op de overeenkomst gesloten tussen de gemeente Rixensart, de VZW Bibliothèque publique François De Troyer en de VZW Bibliothèque de Froidmont en het aanhangsel erbij;

Gelet op de aanvraag ingediend door de gemeente Rixensart, de VZW Bibliothèque publique François De Troyer en de Bibliothèque de Froidmont op 20 december 2011;

Gelet op de ontvankelijkheid van het dossier, waarvan op 2 januari 2012 kennis werd gegeven;

Overwegende dat de door de gemeente Rixensart, de VZW Bibliothèque publique François De Troyer en de Bibliothèque de Froidmont georganiseerde bibliotheek de voorwaarden vervult om erkend te worden als rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van categorie 2;

Overwegende dat het bevoegdheidsgebied van die bibliotheek de gemeente Rixensart is, waarvan het aantal inwoners tussen 15 000 en 25 000 ligt, Besluit :

Artikel 1.De door de gemeente Rixensart, de VZW Bibliothèque publique François De Troyer en de VZW Bibliothèque de Froidmont georganiseerde bibliotheek wordt erkend als rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van categorie 2.

Art. 2.Ze geniet 3 (drie) forfaitaire subsidies als tegemoetkoming in de bezoldiging van de permanente leden en een forfaitaire werkings- en activiteitensubsidie van 20.000 (twintigduizend) euro. De subsidies worden verdeeld als volgt overeenkomstig de gesloten overeenkomst: 1 (één) subsidie als tegemoetkoming in de bezoldiging van de permanente leden wordt aan de gemeente Rixensart gestort; 1 (één) subsidie als tegemoetkoming in de bezoldiging van de permanente leden wordt aan de VZW Bibliothèque publique François De Troyer gestort; 1 (één) subsidie als tegemoetkoming in de bezoldiging van de permanente leden wordt aan de VZW Bibliothèque de Froidmont gestort;

De werkings- en activiteitensubsidie wordt aan de gemeente Rixensart gestort.

Art. 3.Gedurende de eerste vier jaar van de erkenning wordt de forfaitaire werkings- en activiteitensubsidie uitbetaald op grond van de volgende progressieve schijven : 60 % van de subsidie voor het jaar 2012; 70 % van de subsidie voor het jaar 2013; 80 % van de subsidie voor het jaar 2014; 90 % van de subsidie voor het jaar 2015.

Art. 4.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juni 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999029488 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vastlegging, voor het schooljaar 1999-2000, van de lestijdendotaties en de aanpassingscoëfficiënten voor de lestijdendotaties in het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten houdende erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Rixensart, wordt opgeheven.

Art. 5.Die erkenning treedt in werking op 1 januari 2012.

Brussel, 13 juli 2012.

Mevr. F. LAANAN

^