Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 09 maart 2018
gepubliceerd op 14 maart 2018

Ministerieel besluit betreffende de vaccinatie tegen blauwtong

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2018011232
pub.
14/03/2018
prom.
09/03/2018
ELI
eli/besluit/2018/03/09/2018011232/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

9 MAART 2018. - Ministerieel besluit betreffende de vaccinatie tegen blauwtong


De Minister van Landbouw, Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, artikel 8, eerste lid, 1°, gedeeltelijk vernietigd bij arrest nr. 1/89 van het Arbitragehof van 31 januari 1989;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2008 pub. 09/05/2008 numac 2008024203 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding en uitroeiing van blauwtong sluiten betreffende de bestrijding en uitroeiing van blauwtong, artikel 13/1, § 1, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 2 oktober 2012, en artikel 14, vervangen bij het koninklijk besluit van 2 oktober 2012 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 maart 2018;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 maart 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/03/2016 pub. 31/03/2016 numac 2016018141 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de vaccinatie tegen blauwtong sluiten betreffende de vaccinatie tegen blauwtong;

Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid van 26 oktober 2017;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 20 november 2017;

Gelet op advies nr. 62.774/3 van de Raad van State, gegeven op 2 februari 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit : HOOFDSTUK I. - Definitie en algemene bepalingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : - Agentschap : Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - FOD : Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Vaccinatieverslag : alle gegevens die per bedrijf en per diersoort worden ingegeven in Sanitel.

Art. 2.Dieren van alle vatbare soorten mogen op het hele grondgebied voor onbepaalde duur met toegelaten geïnactiveerde vaccins tegen blauwtong worden gevaccineerd.

Art. 3.Indien er onvoldoende vaccin, bedoeld in artikel 2, beschikbaar is, is de volgorde van prioriteit van vaccinatie de volgende : - alle schapen; - alle fokrunderen; - de runderen bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer en de export; - de overige runderen; - de andere gevoelige soorten.

Art. 4.Het vaccin bedoeld in artikel 2 en gefinancierd door het Fonds moet worden toegediend door de dierenarts of worden afgeleverd aan de verantwoordelijke van het beslag ten laatste 2 maanden na zijn levering aan het geneesmiddelendepot zoals bepaald in artikel 1,12°, van het koninklijk besluit van 21 juli 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024152 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren sluiten betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren. HOOFDSTUK II. - Praktische regels en te registreren gegevens

Art. 5.De dierenarts die een vaccin toedient tegen het blauwtongvirus, moet het individueel identificatienummer van ieder dier inschrijven in de registers bedoeld in artikels 15 en 54 van het koninklijk besluit van 21 juli 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024152 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren sluiten betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren.

De verantwoordelijke die een vaccin tegen het blauwtongvirus toedient, schrijft het individueel identificatienummer van ieder dier in het register in bedoeld in artikel 55 van hetzelfde koninklijk besluit.

Art. 6.Wanneer hij de vaccinatie zelf uitvoert, registreert de dierenarts het vaccinatieverslag in Sanitel binnen de 15 dagen na het uitvoeren van iedere vaccinatie in het beslag.

Dat vaccinatieverslag omvat minstens het beslagnummer, de vaccinatiedatum, het aantal gevaccineerde dieren en de naam van het vaccin.

Wanneer hij de vaccinatie delegeert aan de verantwoordelijke voor de dieren in toepassing van artikel 16, § 4, van het koninklijk besluit van 7 mei 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2008 pub. 09/05/2008 numac 2008024203 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding en uitroeiing van blauwtong sluiten betreffende de bestrijding en uitroeiing van blauwtong en het vaccin voor dat doel levert aan de verantwoordelijke voor de dieren, registreert de dierenarts het vaccinatieverslag in Sanitel binnen de 15 dagen die volgen op de levering van de vaccins.

Dat vaccinatieverslag bevat minstens het beslagnummer, de leveringsdatum, het aantal geleverde dosissen van de vaccins en de naam van het vaccin. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 7.Het ministerieel besluit van 29 maart 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/03/2016 pub. 31/03/2016 numac 2016018141 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de vaccinatie tegen blauwtong sluiten betreffende de vaccinatie tegen blauwtong wordt opgeheven.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 9 maart 2018.

D. DUCARME

^