Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 07 mei 2013
gepubliceerd op 22 mei 2013

Ministerieel besluit betreffende de inschrijving van landbouw- of bosbouwtrekkers tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2013014173
pub.
22/05/2013
prom.
07/05/2013
ELI
eli/besluit/2013/05/07/2013014173/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 MEI 2013. - Ministerieel besluit betreffende de inschrijving van landbouw- of bosbouwtrekkers tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/07/2001 pub. 08/08/2001 numac 2001014154 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de inschrijving van voertuigen sluiten betreffende de inschrijving van voertuigen


De Minister van Binnenlandse Zaken, De Minister van Financiën, De Staatssecretaris voor Mobiliteit, Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op de programmawet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, artikel 429, §§ 2, i en 3, b;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 08/08/2001 numac 2001014153 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van voertuigen sluiten betreffende de inschrijving van voertuigen, artikel 20, § 1, 8° ingevoegd bij het koninklijk besluit van 7 mei 2013 Gelet op het ministerieel besluit van 23 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/07/2001 pub. 08/08/2001 numac 2001014154 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de inschrijving van voertuigen sluiten betreffende de inschrijving van voertuigen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 januari 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 8 april 2013;

Gelet op de omstandigheid dat de gewestregeringen bij het ontwerpen van dit besluit betrokken zijn;

Gelet op advies 52.886/4 van de Raad van State, gegeven op 11 maart 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluiten :

Artikel 1.In Hoofdstuk III van het ministerieel besluit van 23 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/07/2001 pub. 08/08/2001 numac 2001014154 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de inschrijving van voertuigen sluiten betreffende de inschrijving van voertuigen wordt een afdeling VI toegevoegd, omvattende het artikel 10/1, luidend als volgt : « Afdeling VI. - Kentekenplaten voor land- of bosbouwtrekkers

Art. 10/1.§ 1. De kentekenplaten « G », worden toegekend bij de inschrijving of herinschrijving van de voertuigen, vermeld in artikel 1, § 2, 59°, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, aan personen die in het bijzonder voor deze voertuigen de vrijstelling van accijnzen vragen krachtens artikel 429, §§ 2, i en 3, b, van de programmawet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten. § 2. Voor wat betreft de kentekenplaat met afmetingen van 520 millimeter breed en 110 millimeter hoog, is de letter « G » gevolgd door een scheidingsstreepje ter hoogte van de horizontale middellijn van de kentekenplaat, de letter « L » en een combinatie van twee letters gevolgd door een streepje ter hoogte van de horizontale middellijn en een combinatie van drie cijfers;

Voor wat betreft de kentekenplaat met afmetingen van 340 millimeter breed en 210 millimeter hoog, is de letter « G » gevolgd door een scheidingsstreepje, de letter « L » en door een combinatie van twee letters, boven een groep van drie cijfers. § 3. Mits voorafgaande goedkeuring door de directie verantwoordelijk voor de inschrijving van voertuigen bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, mag een kentekenplaat met afmetingen 210 millimeter breed en 140 millimeter hoog aangebracht worden op het voertuig, op voorwaarde dat de door de bouwer van het voertuig voorziene originele plaats voor het aanbrengen van een kentekenplaat te klein is voor een kentekenplaat met afmetingen 520 millimeter breed en 110 millimeter hoog of 340 millimeter breed en 210 millimeter hoog. § 4. De kentekenplaten bedoeld in §§ 1 tot 3 hebben een rode grond (RAL 3020). Opschrift en boord zijn wit. § 5. Indien de persoon niet langer beschikt over de vrijstelling bedoeld in § 1, dient de « G » kentekenplaat ingeleverd te worden bij de directie verantwoordelijk voor de inschrijving van voertuigen bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. »

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt een artikel 17/2 toegevoegd, luidende als volgt : « De voertuigen bedoeld in artikel 1, § 2, 59°, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, die overeenkomstig artikel 10/1, §§ 1 tot 4 dienen ingeschreven te zijn en waarvan de datum eerste inschrijving plaats had : a) vóór 1 januari 2002, dienen uiterlijk vóór 1 januari 2015 heringeschreven te zijn;b) vanaf 1 januari 2002 en vóór 1 januari 2007, dienen uiterlijk vóór 1 juli 2014 heringeschreven te zijn;c) vanaf 1 januari 2007, dienen uiterlijk vóór 1 januari 2014 heringeschreven te zijn.» Gegeven te Brussel, 7 mei 2013.

De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET De Minister van Financiën, K. GEENS De Staatssecretaris voor Mobiliteit, M. WATHELET

^