Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 02 september 2013
gepubliceerd op 24 februari 2014

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014201261
pub.
24/02/2014
prom.
02/09/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 SEPTEMBER 2013. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013


De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 19 december 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012027186 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013, inzonderheid op artikel 18;

Gelet op het decreet van 10 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013027168 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 juli 2013;

Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 12.06, dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 12.08 en 12.09, programma 23 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 om het tekort aan kredieten op deze basisallocaties op te vullen, Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 12.04 van programma 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 om het tekort aan kredieten op deze basisallocaties op te vullen, Besluiten:

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 620 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 2.400 duizend EUR overgedragen tussen programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 wordt gewijzigd als volgt: (in duizend euro)

Basisallocatie

Initieel krediet na de eerste aanpassing

Overdracht

Aangepast krediet

VK

VK

VK

VK

VK

VK

OA 12 12.06.23

0

2.550

-

+ 1.500

0

4.050

OA 12 12.08.23

1.600

1.556

+ 400

+ 100

2.000

1.656

OA 12 12.09.23

223

555

+ 220

+ 60

443

615

OA 12 12.12.23

7.010

4.370

-

- 1.200

7.010

3.170

OA 12 74.01.23

300

303

- 60

- 60

240

243

OA 12 12.04.31

210

310

- 160

+ 740

50

1.050

OA 12 72.01.31

3.088

2.378

-

- 640

3.088

1.738

OA 12 72.03.31

3.185

5.055

-

- 300

3.185

4.755

OA 12 72.07.31

1.165

1.335

- 400

- 200

765

1.135


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 2 september 2013.

J.-M. NOLLET A. ANTOINE

^