Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 mei 2024

Notariaat Bij koninklijk besluit van 28 september 2023, dat in werking treedt op 16 mei 2024, is aan de heer Lerut E. ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Tielt-Winge. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2024004590
pub.
15/05/2024
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 28 september 2023Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/09/2023 pub. 06/10/2023 numac 2023046075 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de samenstelling en de werking van het beheerscomité van het Centraal register voor de beslissingen van de rechterlijke orde type koninklijk besluit prom. 28/09/2023 pub. 06/10/2023 numac 2023204201 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen, betreffende de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid in 2023-2024 type koninklijk besluit prom. 28/09/2023 pub. 06/11/2023 numac 2023046484 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de vastgoedbemiddelingsovereenkomsten gesloten tussen ondernemingen en consumenten sluiten, dat in werking treedt op 16 mei 2024, is aan de heer Lerut E. ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Tielt-Winge.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^