Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 13 december 2019

Wijziging van de deelnemingsregels van de Lotto van 14 maart 2018 Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet I van 2 Gelet op het koninklijk besluit van 21 maart 2018 houdende het reglement van de Lotto, openbare lot(...)

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2019042342
pub.
13/12/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Wijziging van de deelnemingsregels van de Lotto van 14 maart 2018 Gelet op de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002 en de wet van 10 januari 2010, artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002, en artikel 11, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011371 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende het reglement van de Lotto, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij sluiten houdende het reglement van de Lotto, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, artikel 21;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 november 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/11/2009 pub. 03/12/2009 numac 2009003432 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij sluiten tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013003177 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de deelneming, per abonnement verbonden aan een Europese domiciliëring, aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen genaamd « Lotto », « Euro Millions » en « Joker+ », en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 2011 houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ » sluiten houdende het reglement van de deelneming, per abonnement verbonden aan een Europese domiciliëring, aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen genoemd "Lotto" en "Euro Millions";

Gelet op de Deelnemingsregels van de Lotto van 14 maart 2018;

Heeft het Directiecomité van de Nationale Loterij in zijn vergadering van 23 oktober 2019 de volgende wijzigende reglementsbepalingen vastgelegd:

Artikel 1.Artikel 21, tweede lid, van de Deelnemingsregels van de Lotto wordt vervangen als volgt: "In geval van wijziging van bepaalde regels van de Lotto, te weten diegene die betrekking hebben op de vier spelparameters, zijnde de spelmatrix, de verschuldigde inzet, de verdeling en het bedrag van de winsten en het aantal trekkingen per week, zal de speler over deze wijziging worden geïnformeerd. Indien de speler niet binnen twee weken na communicatie van deze informatie een einde stelt aan de betreffende voortdurende deelneming zoals bepaald in het eerste lid, wordt deze voortdurende deelneming automatisch verdergezet onder gelding van de nieuwe regels".

Art. 2.Er wordt een artikel 28/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "Art.28/1. Het enkelvoudig en multi Lotto spelformulier bevatten drie vakjes die moeten worden gebruikt om de wens uit te drukken om ofwel alleen aan de woensdagtrekking, ofwel alleen aan de zaterdagtrekking, ofwel aan beide deel te nemen.

De speler drukt zijn wens uit door het passende vakje te merken met een " x "-vormig kruisje.

Elk spelformulier waarvan meerdere van de in het eerste lid bedoelde vakjes werden aangekruist, wordt geacht deel te nemen aan de trekkingen op woensdag en op zaterdag.

Elk spelformulier waarvan geen enkel van de drie in het eerste lid bedoelde vakjes werd aangekruist, wordt verworpen en ter verbetering aan de speler teruggestuurd."

Art. 3.Dit wijzigingsreglement is van toepassing vanaf de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 23 oktober 2019.

Het Directiecomité van de Nationale Loterij

^