Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 augustus 2017

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 november 2016, is de heer Toledo M., raadsheer in het hof van beroep te Luik, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn Deze machtiging kan worden hernieuwd. Bij koninklijk besluit van 21 november 2016, dat in w(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017040454
pub.
03/08/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 november 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016003399 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 april 2010 betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken en koffie, wat betreft de voorwaarden voor de rechtstreekse aflevering type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016022451 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003383 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016204619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de invoering van een regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar na 40 jaar beroepsverleden sluiten, is de heer Toledo M., raadsheer in het hof van beroep te Luik, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar, die in werking treedt op 1 september 2017.

Deze machtiging kan worden hernieuwd.

Bij koninklijk besluit van 21 november 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016003420 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016014370 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen die voor binnenlandse reizen worden gebruikt en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 1981 betreffende voorschriften voor passagiers-schepen die geen internationale reis maken en die uitsluitend in een beperkt vaargebied langs de kust varen en van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaart-inspectiereglement type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 28/11/2016 numac 2016014330 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthaven Brussel-Nationaal type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016000741 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie van Advies voor Vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 02/02/2017 numac 2017030009 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van aflevering van de uittreksels uit het strafregister aan particulieren type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016003421 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit over de verplichtingen inzake de aan de deposanten te verstrekken informatie over de depositogarantie type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 10/05/2017 numac 2017011966 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van aflevering van de uittreksels uit het strafregister aan particulieren. - Rechtzetting sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2017 `s avonds, is de heer Laureyssens A., vrederechter van het kanton Boom, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 24 november 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/11/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011502 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 januari 2011 betreffende de veiligheid van speelgoed type koninklijk besluit prom. 24/11/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016024284 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2016 houdende toekenning van de dotatie voor 2016 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 24/11/2016 pub. 23/12/2016 numac 2016206304 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 tot oprichting van de Hoge Raad voor Vrijwilligers sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2017 `s avonds, is Mevr. Wouters D., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 5 december 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016021095 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2013 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type koninklijk besluit prom. 05/12/2016 pub. 17/02/2017 numac 2017020167 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten op de jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging en van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2017 `s avonds, is de heer Baeke H., arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Leuven, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 8 januari 2017, die in werking treden op 31 augustus 2017 `s avonds, - is de heer Timmermans F., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is de heer Schotsaert L., vrederechter van het tweede kanton Aalst, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 januari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/01/2017 pub. 20/01/2017 numac 2017010123 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 8 maart 2006 houdende oprichting van het "Contactpunt regularisaties" bij de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 12/01/2017 pub. 19/01/2017 numac 2016009651 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende oprichting bij de Federale Overheidsdienst Justitie van een veiligheidskorps voor de politie van hoven en rechtbanken en voor de overbrenging van gevangenen, en tot vaststelling van organisatorische, administratieve en geldelijke bepalingen ten gunste van de veiligheidsbeambten bij het veiligheidskorps van de Federale Overheidsdienst Justitie sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2017 `s avonds, is de heer Van Assche L., rechter in de Nederlandstalige politierechtbank te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 27 januari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/01/2017 pub. 14/02/2017 numac 2017010197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2016, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, tot vaststelling van de sectorale minimumloonschalen op basis van beroepservaring type koninklijk besluit prom. 27/01/2017 pub. 14/02/2017 numac 2017200291 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de arbeidsduur in de sector "inplanten en onderhouden van parken en tuinen" type koninklijk besluit prom. 27/01/2017 pub. 15/02/2017 numac 2017010545 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de adjunct-secretaris-generaal van het secretariaat van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen type koninklijk besluit prom. 27/01/2017 pub. 01/02/2017 numac 2017200544 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 36 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van een artikel 14bis in het koninklijk besluit van 11 september 2016 tot wijziging van de artikelen 36, 37, 38, 42, 42bis, 48, 118, 130, 133 en 153 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van een artikel 139/1 in hetzelfde besluit, tot invoeging van een artikel 3/1 in het koninklijk besluit van 2 juni 2012 tot uitvoering van Hoofdstuk 6 van de wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord en tot invoeging van een artikel 5/1 in het koninklijk besluit van 9 januari 2014 betreffende de ontslagcompensatievergoeding, met het oog op besparingen en anti-misbruik bepalingen type koninklijk besluit prom. 27/01/2017 pub. 31/01/2017 numac 2017010447 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de modaliteiten en voorwaarden van de erkenningsprocedure van productievennootschappen en van de in aanmerking komende tussenpersonen betreft en de in artikel 194ter/2, van de zelfde Wetboek bedoelde bevoegde Instantie van de Federale Staat type koninklijk besluit prom. 27/01/2017 pub. 01/02/2017 numac 2017010463 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot aanwijzing van de politiedienst bedoeld in artikel 89ter van het Wetboek van strafvordering type koninklijk besluit prom. 27/01/2017 pub. 09/02/2017 numac 2017010571 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings, aan sommige ambtenaren bedoeld in artikel XV.2 van het Wetboek van economisch recht sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2017 `s avonds, is de heer Verbelen M., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 9 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016003399 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 april 2010 betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken en koffie, wat betreft de voorwaarden voor de rechtstreekse aflevering type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016022451 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003383 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016204619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de invoering van een regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar na 40 jaar beroepsverleden sluiten5, dat in werking treedt op 31 augustus 2017 `s avonds, is de heer Verhavert J., raadsheer in het arbeidshof te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 16 februari 2017, dat in werking treedt op 31 augustus 2017 `s avonds, - is de heer Dauchot B., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is Mevr. Molle G., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. - is de heer Dolizy R., afdelingsvoorzitter en rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is de heer Dellis J.-L., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is de heer De Smet F., vrederechter van het kanton Geraardsbergen-Brakel, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/2017 pub. 28/02/2017 numac 2017010836 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie federale overheidsdienst budget en beheerscontrole federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2017 `s avonds, is de heer Voet Ch., rechter in de politierechtbank West-Vlaanderen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 maart 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/03/2017 pub. 17/03/2017 numac 2017011268 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2007 tot vaststelling van de vestigingsplaats, de organisatie en de werking van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2017 `s avonds, is aan Mevr. Homans B., kamervoorzitter in het arbeidshof te Antwerpen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van eerste voorzitter van het arbeidshof te Antwerpen eershalve te voeren.

Er is op haar uitdrukkelijk verzoek, een einde gesteld aan het behoud van de hoedanigheid van magistraat.

Bij koninklijk besluit van 18 april 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017020322 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 11/05/2017 numac 2017040121 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 2016 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 12/05/2017 numac 2017011987 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot goedkeuring van de deontologische code inzake notariële bemiddeling sluiten, is de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, van de heer Czaplicki A., vrederechter van het vierde kanton te Luik, hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 september 2017.

Bij koninklijk besluit van 25 april 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017040192 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de intrafederale mobiliteit van de personeelsleden van de federale diensten naar de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 12/05/2017 numac 2017011956 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de fytosanitaire controles op de eerste plaats van binnenkomst in de Europese Unie type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017012201 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de deontologische code van de gerechtsdeskundigen in toepassing van artikel 991quater, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013520 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden-magistraten van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017030363 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 8.000 euro aan de vzw "Brusselse Raad voor het Leefmilieu" type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013519 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017030364 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 8.000 euro aan de vzw "Inter-Environnement Bruxelles" sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2017 `s avonds, is aan Mevr. Bergmans V., eervol ontslag verleend uit haar ambt van werkend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in klinische psychologie, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik.

Bij koninklijk besluit van 7 mei 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016003399 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 april 2010 betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken en koffie, wat betreft de voorwaarden voor de rechtstreekse aflevering type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016022451 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003383 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016204619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de invoering van een regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar na 40 jaar beroepsverleden sluiten0, dat in werking treedt op 31 augustus 2017 `s avonds, is de heer Paque P., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Luik en substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 31 mei 2017, die in werking treden op 31 augustus 2017 `s avonds, - is aan de heer Vinckier P., eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Gent; - is aan Mevr. Demol F., eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Luik.

Bij koninklijk besluit van 12 juni 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016003399 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 april 2010 betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken en koffie, wat betreft de voorwaarden voor de rechtstreekse aflevering type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016022451 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003383 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016204619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de invoering van een regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar na 40 jaar beroepsverleden sluiten1, dat in werking treedt op 31 augustus 2017 `s avonds, is het aan de heer Vanstiphout M., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Tongeren, eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 14 juni 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016003399 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 april 2010 betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken en koffie, wat betreft de voorwaarden voor de rechtstreekse aflevering type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016022451 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003383 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016204619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de invoering van een regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar na 40 jaar beroepsverleden sluiten6, dat in werking treedt op 31 augustus 2017 's avonds, is Mevr. Mommens E., vrederechter van het tweede kanton Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 20 juni 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016003399 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 april 2010 betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken en koffie, wat betreft de voorwaarden voor de rechtstreekse aflevering type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016022451 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003383 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016204619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de invoering van een regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar na 40 jaar beroepsverleden sluiten2, dat in werking treedt op 31 augustus 2017 's avonds, wordt, op uitdrukkelijk verzoek van de heer Laureyssens A., vrederechter van het kanton Boom, een einde gesteld aan het behoud van de hoedanigheid van magistraat.

Bij koninklijk besluit van 10 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016003399 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 april 2010 betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken en koffie, wat betreft de voorwaarden voor de rechtstreekse aflevering type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016022451 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003383 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016204619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de invoering van een regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar na 40 jaar beroepsverleden sluiten4, dat in werking treedt op 31 augustus 2017 `s avonds, is aan de heer Bracke D., eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Gent.

Bij koninklijk besluit van 18 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016003399 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 april 2010 betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken en koffie, wat betreft de voorwaarden voor de rechtstreekse aflevering type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016022451 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003383 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016204619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de invoering van een regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar na 40 jaar beroepsverleden sluiten3, dat in werking treedt op 31 augustus 2017 's avonds, is de heer Welvaert S., substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Gent, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^