Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 20 mei 2016

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 mei 2016, in werking tredend op 30 juni 2016 's avonds, is mevr. Meunier S., secretaris bij het parket Brussel, op haar verzoek in ruste gesteld; Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten g Bij koninklijk besluit van 4 mei 2016, is de heer Houba G., secretaris bij het parket Luxemburg(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016009221
pub.
20/05/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 mei 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2016 pub. 16/06/2016 numac 2016201541 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het sectorakkoord voor 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 04/05/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016202356 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot oprichting van de Federale Interneauditdienst sluiten, in werking tredend op 30 juni 2016 's avonds, is mevr. Meunier S., secretaris bij het parket Brussel, op haar verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar gemachtigd de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 4 mei 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2016 pub. 16/06/2016 numac 2016201541 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het sectorakkoord voor 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 04/05/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016202356 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot oprichting van de Federale Interneauditdienst sluiten, is de heer Houba G., secretaris bij het parket Luxemburg, ambtshalve in ruste gesteld op datum van 12 maart 2016 's avonds;

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden.

Bij koninklijk besluit van 9 mei 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016000317 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016000319 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 25/05/2016 numac 2016024106 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoemingen van leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 25/05/2016 numac 2016024105 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2013 houdende benoemingen van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 30/05/2016 numac 2016022226 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, § 1, g), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 30/05/2016 numac 2016022227 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 11, § 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 06/06/2016 numac 2016022233 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een regeringscommissaris bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen sluiten, is benoemd tot griffier-hoofd van dienst klasse A2 bij de vredegerechten van het arrondissement Henegouwen, de heer Mignon Ph., griffier-hoofd van dienst klasse A2 bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^