Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 januari 2015

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 april 2014, dat in werking treedt op 31 januari 2015, is Mevr. Hauzeur A.-E., kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, in ruste gesteld. Zij heeft aanspraak op het emeritaat en het is ha Bij koninklijk besluit van 29 juni 2014, dat in werking treedt op 31 januari 2015, is de heer M(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014207706
pub.
05/01/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011352 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014002020 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014022228 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de wijzigingen van het huishoudelijk reglement van de Technische Geneeskundige Raad type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014022161 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 02/05/2014 numac 2014000300 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 94 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus voor het gerechtelijk arrondissement Henegouwen type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 14/04/2014 numac 2014003138 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 144/2 en 144/6 van het KB/WIB 92 inzake de bepaling van het aandeel van iedere belastingplichtige in de gemeenschappelijke aanslag type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 23/04/2014 numac 2014014234 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen sluiten, dat in werking treedt op 31 januari 2015, is Mevr. Hauzeur A.-E., kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, in ruste gesteld.

Zij heeft aanspraak op het emeritaat en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 29 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 22/07/2014 numac 2014024294 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële Staatstussenkomst voor het jaar 2014 voor de werking van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014203750 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 1979 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van het filmbedrijf type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 25/07/2014 numac 2014022394 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 1993 betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, ten gunste van sommige personeelsleden uit de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, aangesloten bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 25/07/2014 numac 2014022396 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1973 betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten, ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, intercommunale centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, inrichtingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn en openbare kassen van lening type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014205380 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 1993 betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, ten gunste van sommige personeelsleden uit de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, aangesloten bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. - Addendum sluiten, dat in werking treedt op 31 januari 2015, is de heer Morrens P., rechter in de politierechtbank Antwerpen, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 23 november 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/11/2014 pub. 10/12/2014 numac 2014014894 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthaven Brussel-Nationaal type koninklijk besluit prom. 23/11/2014 pub. 10/12/2014 numac 2014000808 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister en het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, met het oog op de opname van de informatiegegevens betreffende de afstamming type koninklijk besluit prom. 23/11/2014 pub. 17/12/2014 numac 2014206707 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken sluiten, is de heer Morrens P., rechter in de politierechtbank Antwerpen, op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt verder uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscollege en ten laatste tot 31 juli 2015.

Bij koninklijk besluit van 1 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/07/2014 pub. 25/07/2014 numac 2014203857 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 27, 30, 36, 37, 42, 42bis, 63, 68, 71, 94, 99, 106, 114 en 137 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 01/07/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014018239 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor varkens en tot vaststelling van de toelatingsvoorwaarden voor varkensbedrijven type koninklijk besluit prom. 01/07/2014 pub. 15/07/2014 numac 2014204326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 september 1991 tot vaststelling van de vergoedingen voor administratiekosten van de uitbetalingsinstellingen belast met de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 01/07/2014 pub. 15/07/2014 numac 2014204325 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24, 148 en 167 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van een artikel 134ter in hetzelfde besluit sluiten, dat in werking treedt op 31 januari 2015, is de heer Hombroise Ch., eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep te Luik, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 23 augustus 2014, die in werking treden op 31 januari 2015 : - is de heer Zajtmann B., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld. - is Mevr. Baudru F., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Luxemburg, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kunnen hun aanspraak op pensioen laten gelden en het is hun vergund de titel van hun ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 september 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014205409 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205420 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014012171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205432 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2003 betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205444 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205607 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende het sectoraal stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in het kader van zware beroepen (1) type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205421 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de Vlaamse aanmoedigingspremies sluiten, dat in werking treedt op 31 januari 2015, is de heer Delepière J.-Cl., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen, voorzitter van de Cel voor Financiële Informatieverwerking, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 23 november 2014, die in werking treden op 31 januari 2015 : - is aan de heer Van Engelen E., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen. - is aan Mevr. Bernaerts E., ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen. - is aan de heer De Keersmaecker J., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Willebroek.

Het is hun vergund de titel van hun ambt eershalve te voeren. - is aan de heer Dewez J.-L., eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Luik.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^